Voor de SalesJoe-service geldende voorwaarden

1. Overeenkomst

1.1. Deze Overeenkomst is gesloten tussen de Klant (zoals gedetailleerd in de bijgevoegde Orderbevestiging) en Creditsafe Belgium NV/SA, Zelliksesteenweg 12, 1082 Brussel, ingeschreven in de Kruispunt Bank voor ondernemingen (KBO) onder het nr. 0828.450.670 (“Creditsafe”). De door de Klant aangekochte dienst zal de door Creditsafe geleverde dienst zijn die bekend staat onder de naam 'SalesJoe'. Daarmee wordt verwezen naar een software/verkoop-managent-middel/ platform, ontwikkeld om klanten te helpen verkoop- en marketingcampagnes in goede banen te leiden met inbegrip van geïntegreerde bedrijfsinformatie/-gegevens, zodat een klant prospecten kan vinden en informatie of data over verschillende ondernemingen en handelsentiteiten kan toevoegen aan of op een andere manier kan opnemen in zijn gebruikersportefeuille/de SalesJoe-applicatie (hierna 'Bijkomende Gegevens' genoemd) (hierna worden de diensten “Dienst” genoemd).

1.2. Deze Overeenkomst bestaat uit de Orderbevestiging en de Voorwaarden en geldt als de volledige overeenkomst die tussen de Klant en Creditsafe gesloten werd met betrekking tot de Dienst. De Klant erkent dat hij zich niet gebaseerd heeft op enige verklaring, belofte, bewering, verzekering of garantie die er geformuleerd of gegeven zou zijn door of namens Creditsafe, maar die niet in deze Overeenkomst is opgenomen.

1.3. De Klant zal erop toezien dat de bepalingen van de Orderbevestiging volledig en accuraat zijn en door de Orderbevestiging te ondertekenen, aanvaardt de Klant de inhoud van deze Overeenkomst. Tenzij er ter zake iets anders bepaald werd in de Voorwaarden, zullen op die punten waarop de Orderbevestiging tegen de Voorwaarden indruist, de Voorwaarden prevaleren.

1.4. Elke door Creditsafe uitgegeven beschrijving of reclame en elke beschrijving of illustratie vervat in de catalogussen, brochures of op de website van Creditsafe, zijn uitsluitend bedoeld om een idee te geven van de producten en diensten die erin beschreven worden. Ze zullen geenszins deel uitmaken van deze Overeenkomst, noch enige contractuele waarde hebben.

In deze Overeenkomst:

Met een “Werkdag” wordt er verwezen naar een dag die geen zaterdag, zondag of officiële feestdag is, waarop de banken in België geopend zijn; en

met “Normale Werkuren” wordt gedoeld op de tijdspanne tussen 8u30 en 17u30 op een Werkdag.

Beschikbaarheid en onderhoud van de Dienst

1.5. De Klant erkent, aanvaardt en stemt ermee in dat Creditsafe geplande of noodonderhoudstussenkomsten zal dienen te verrichten, die een impact kunnen hebben op de beschikbaarheid van de Dienst. Creditsafe zal zich alle redelijke inspanningen getroosten om het geplande onderhoud buiten de Normale Werkuren uit te voeren, maar behoudt zich het recht voor om op eender welk moment noodonderhoudstussenkomsten te verrichten, op voorwaarde dat Creditsafe altijd al het mogelijke zal doen om de Dienst zo snel als redelijkerwijs kan, te herstellen.

1.6. Niettegenstaande het voorgaande:

1.6.1. garandeert Creditsafe geenszins dat het gebruik van de Dienst (die de applicatie/het programma 'Sales Joe' zal omvatten zonder zich hier evenwel toe te beperken, alsook de inhoud die erin vervat is) ononderbroken of foutloos zal zijn; en

1.6.2. kan Creditsafe niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen, leveringsfouten of andere verliezen of schade als gevolg van het gebruik van dergelijke softwareapplicatie of de overdracht van data via communicatienetwerken en faciliteiten, waaronder het internet. Bovendien erkent de Klant dat de Dienst onderworpen kan zijn aan beperkingen, vertragingen en andere problemen die eigen zijn aan het gebruik van dergelijke communicatiefaciliteiten. Verder zal Creditsafe evenmin (in welk opzicht dan ook) aansprakelijk gesteld kunnen worden ten overstaan van de Klant als gevolg van of in verband met zulke gebeurtenissen.

1.7. Ontwikkelingen en Updates van de Dienst

1.7.1. Door deze Overeenkomst te sluiten, stemt de Klant er hierbij mee in dat Creditsafe, van tijd tot tijd, geheel naar eigen goeddunken, updates, veranderingen, wijzigingen en aanpassingen aan de Dienst of eender welk element van de Dienst kan aanbrengen (die onder meer de applicatie/het programma 'Sales Joe' omvat en de inhoud die daarin vervat zit) (de “Wijzigingen”). Creditsafe zal redelijke stappen ondernemen om de Klant van alle wezenlijke Wijzigingen op voorhand in kennis te stellen.

1.7.2. De Klant erkent dat bepaalde Wijzigingen die door Creditsafe doorgevoerd zullen worden, een impact kunnen hebben op de werking van de Dienst en de informatie geproduceerd door en/of verkregen door middel van de Dienst. Creditsafe zal geenszins (om welke reden dan ook) aansprakelijk gesteld kunnen worden ten aanzien van de Klant met betrekking tot eender welke Wijziging die er aan de Dienst zou worden doorgevoerd of eender welke impact die dit zou kunnen hebben op de informatie geproduceerd door en/of verkregen van de Dienst.

2. Looptijd van deze Overeenkomst

2.1. Deze Overeenkomst zal van kracht worden vanaf de datum die in de Orderbevestiging opgenomen werd en, tenzij ze eerder beëindigd zou worden in overeenstemming met deze voorwaarden of zoals anders gespecificeerd op de Orderbevestiging, zal deze Overeenkomst 12 maanden lang van kracht blijven.

2.2. Tijdens de looptijd van deze Overeenkomst kan het zijn dat Creditsafe contact opneemt met de Klant over nieuwe ontwikkelingen en producten.

2.3. Deze Overeenkomst geeft de Klant het recht om zich toegang te verschaffen tot de Dienst en deze te gebruiken en in te roepen (die onder meer de applicatie/het programma 'Sales Joe' omvat en de inhoud die daarin vervat zit) voor de doeleinden die in deze Overeenkomst gedetailleerd worden, zij het echter wel louter voor de duur van deze Overeenkomst. Na afloop van deze periode zal de eigendom van de Dienst en de daaruit voortvloeiende rechten terugvloeien naar Creditsafe.

3. Kosten en betaling

3.1. Wat het verstrekken van de Dienst door Creditsafe betreft, stemt de Klant ermee in om het bedrag te betalen, dat in de Orderbevestiging en/of de daarmee samen uitgegeven factuur (de “Factuur”) gespecificeerd wordt op de tijdstippen en datums die daarin gespecificeerd worden. Om alle twijfel ter zake weg te nemen, wordt hier uitdrukkelijk gesteld dat alle betalingen verricht moeten worden binnen 21 dagen van de factuurdatum, tenzij er ter zake iets anders bepaald zou zijn in de Orderbevestiging of tenzij de partijen afgesproken zouden hebben dat de betaling via automatische overschrijving zou gebeuren. In dit laatste geval zal punt 3.8van toepassing zijn.

3.2. Onder voorbehoud van punt 3.8 geldt dat, als de Klant het in de Factuur gespecificeerde bedrag niet betaalt op het afgesproken moment, het volledige bedrag opeisbaar zal worden en onmiddellijk betaald zal dienen te worden.

3.3. Mocht de Dienst opgeschort worden in overeenstemming met 7 omwille van een wanbetaling, dan zal Creditsafe geenszins verplicht zijn om:

3.3.1. de Dienst te herstellen; en/of

3.3.2. de Klant schadeloos te stellen voor eender welke opschortingsperiode te rekenen vanaf de datum waarop er sprake was van een achterstal tot aan de ontvangst van de betaling.

3.4. Als de Klant Creditsafe een krachtens deze Overeenkomst verschuldigd bedrag niet betaalt, dan zal de Klant Creditsafe interesten verschuldigd zijn op dat bedrag vanaf de vervaldatum ervan tegen een jaarlijkse rentevoet van 4% boven de basisrentevoet zoals die van tijd tot tijd door HSBC Plc bepaald wordt. De daarbij in rekening gebrachte interesten zullen dagelijks aangroeien tot de betaling in kwestie verricht werd, zij het voor of na eender welk vonnis.

3.5. Creditsafe behoudt zich het recht voor om interesten en een schadevergoeding te eisen krachtens de Wet van 2 augustus 2012 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, indien de door deze Wet gehanteerde rentevoet hoger is dan de rentevoet die Creditsafe de Klant mag aanrekenen overeenkomstig punt 3.4.

3.6. De Klant zal alle krachtens deze Overeenkomst verschuldigde bedragen volledig betalen zonder enige verrekening, tegenclaim, aftrek of inhouding (met uitzondering van eender welke aftrek of inhouding die bij wet vereist zou zijn). Zonder hiermee afbreuk te doen aan eventuele andere rechten of rechtsmiddelen, staat het Creditsafe vrij om elk bedrag dat de Klant haar verschuldigd zou zijn, wel te verrekenen met eender welk door Creditsafe aan de Klant te betalen bedrag.

3.7. De Klant stemt ermee in om Creditsafe volledig te vergoeden voor, alsook te vrijwaren tegen eender welke kosten van derden die er gemaakt zouden worden bij het verkrijgen van de betaling van de Klant.

3.8. Onverminderd het algemeen karakter van de voorgaande bepalingen van dit punt 3, geldt dat, wanneer de Klant en Creditsafe afspreken dat de Klant het in de Orderbevestiging gespecificeerde bedrag via automatische overschrijving zal betalen:

3.8.1. Creditsafe zich in dat geval redelijke inspanningen zal getroosten om de Klant telefonisch te contacteren ter voltooiing van het domiciliëringsmandaat (dat, om elke twijfel ter zake weg te nemen, zal inhouden dat de Klant zijn bankgegevens en toelating geeft voor eender welke betaling via automatische overschrijving);

3.8.2. Mochten de Klant en Creditsafe er niet in slagen om het domiciliëringsmandaat te voltooien binnen twee Werkdagen na de datum van de Factuur (de “Factuurdatum”), dan zal de betaling van het volledige bedrag van de som die in de Factuur gespecificeerd wordt, opeisbaar worden binnen 21 dagen na de Factuurdatum. Mocht de Klant het verschuldigde bedrag niet binnen voormelde 21 dagen betalen, zal het volledige bedrag met onmiddellijke ingang opeisbaar worden en zullen punten 3.2 tot 3.7 van deze Overeenkomst van kracht worden;

3.8.3. Mocht Creditsafe proberen om een betaling via automatische overschrijving te verkrijgen en mocht de betaling daarbij om welke reden dan ook mislukken, of mocht de Klant op eender welk moment tijdens de looptijd van deze Overeenkomst de betalingen via automatische overschrijving annuleren, dan zal de betaling van het volledige in de Factuur gespecificeerde bedrag onmiddellijk opeisbaar worden (verminderd met eender welke reeds door de Klant verrichte betaling) en zullen punten 3.2 tot 3.7 van deze Overeenkomst van kracht worden. De Klant stemt ermee in dat eender welke bankkosten die Creditsafe zou dienen te betalen als gevolg van het mislukken van een poging tot automatische overschrijving, voor zijn rekening zullen zijn.

Om elke twijfel ter zake weg te nemen, wordt hierbij duidelijk gesteld dat dit punt 3.8 alleen van toepassing zal zijn op Klanten die via automatische overschrijving betalen.

3.9. De Klant erkent hierbij en stemt er hierbij mee in:

3.9.1. dat Creditsafe betalingsinformatie kan verzamelen in verband met de Klant en diens betalingen van facturen van Creditsafe, die door Creditsafe gebruikt zal worden als onderdeel van haar producten/diensten; en

3.9.2. dat elke niet-tijdige betaling door de Klant van de facturen van Creditsafe een impact kan hebben op de eigen kredietrating van de Klant.

4. Eigendomsrechten van Creditsafe

In dit punt verwijst 4 de term 'Intellectuele eigendomsrechten' naar octrooien, rechten op uitvindingen, auteurs- en nevenrechten, rechten op computerprogramma’s, merken, handelsnamen en domeinnamen, uitvoeringsrechten, goodwill en het recht om vervolging in te stellen wegens ‘passing-off’, rechten op ontwerpen, databankrechten, rechten op het gebruik en de bescherming van de vertrouwelijkheid van vertrouwelijke informatie (met inbegrip van knowhow) alsook alle andere intellectuele eigendomsrechten en dat ongeacht of deze nu al dan niet gedeponeerd werden en inclusief alle toepassingen en rechten om een vernieuwing of verlenging van dergelijke rechten te verzoeken en toegewezen te krijgen, alsook alle soortgelijke en gelijkwaardige rechten of vormen van bescherming die van kracht zijn of zullen zijn, nu of in de toekomst, waar dan ook ter wereld.

4.1. De Dienst wordt beschermd door Intellectuele eigendomsrechten. Alle Intellectuele eigendomsrechten op of voortvloeiend uit of verband houdend met de Dienst (die onder meer de applicatie/het programma 'Sales Joe' zullen omvatten, evenals de inhoud die daarin vervat zit) zullen toebehoren aan Creditsafe of, waar relevant, aan haar externe onderaannemers, externe leveranciers of een andere door Creditsafe aan te duiden derde.

4.2. Tenzij er ter zake uitdrukkelijk iets anders bepaald werd in deze Overeenkomst, zal deze Overeenkomst en de toegang tot de Dienst de Klant geen aanspraken, belangen en/of rechten in of op de Intellectuele eigendomsrechten van Creditsafe of eender welke derde toekennen.

5. Verplichtingen en gedrag van de Klant

5.1 De Klant zal:

5.1.1. Creditsafe alle informatie bezorgen of bijstand verlenen die de partijen afgesproken zouden hebben of waarom anders redelijkerwijs door Creditsafe verzocht zou worden, opdat Creditsafe haar verplichtingen krachtens deze Overeenkomst zou kunnen nakomen, en zal zich alle redelijke inspanningen getroosten om ervoor te zorgen dat eender welke dergelijke, aan Creditsafe bezorgde informatie veilig en accuraat is en in het afgesproken formaat verstrekt zal worden; 

5.1.2. geen gebruikmaken van de naam, het logo, de merken of andere onderscheidende tekens van Creditsafe of SalesJoe zonder de uitdrukkelijke toestemming van Creditsafe en zal niets ondernemen dat de reputatie van Creditsafe kan schaden;

5.1.3. alle wetten en voorschriften naleven, die er op het gebruik van de Dienst van toepassing zijn, inclusief de volledige naleving van alle aspecten van de Privacywet van 8 december 1992;

5.1.4. alle overige in deze overeenkomst uiteengezette verantwoordelijkheden van de Klant tijdig en op een doeltreffende manier nakomen;

5.1.5. ervoor zorgen dat zijn netwerk en systemen voldoen aan de relevante specificaties die Creditsafe van tijd tot tijd zal meedelen;

5.1.6. als enige verantwoordelijk zijn voor de zorg voor en handhaving van zijn netwerk- en telecommunicatieverbindingen tussen zijn systemen en de datacentra van Creditsafe, alsook voor alle problemen, omstandigheden, vertragingen, leveringsfouten en andere verliezen of schade als gevolg van of verband houdend met de netwerk- of telecommunicatieverbindingen van de Klant of veroorzaakt door het internet;

5.1.7. de Dienst of eender welk deel ervan niet trachten te kopiëren, te wijzigen of te dupliceren, noch er afgeleide werken van proberen te creëren, noch de Dienst trachten te framen, te spiegelen, te herpubliceren, te downloaden, te tonen, door te sturen of te verdelen in eender welke vorm of via eender welke media of via eender welk middel;

5.1.8. niet proberen om eender welk deel van de Dienst aan te passen, te veranderen, te wijzigen of op een andere manier te belemmeren, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Creditsafe;

5.1.9. niet trachten om de hele Dienst of eender welk deel ervan te decompileren, te deassembleren, te reverse-engineeren of op een andere manier tot een voor de mens waarneembare vorm te reduceren, tenzij en voor zover (i) dit strikt noodzakelijk is en beperkt blijft tot het relevante deel/de relevante delen van de Dienst en (ii) de aldus verkregen informatie nog niet beschikbaar en strikt noodzakelijk is om voor de interoperabiliteit met eender welk met de Dienst gecreëerd autonoom computerprogramma te zorgen.

5.2. De Dienst (met inbegrip van onder meer de applicatie/het programma 'Sales Joe' evenals de inhoud die daarin vervat zit) die ter beschikking van de Klant gesteld zal worden, bestaat uit een niet-overdraagbare licentie die uitsluitend voor eigen intern gebruik binnen het Koninkrijk België aan de Klant bezorgd wordt. De Klant zal:

5.2.1. de Dienst noch geheel, noch gedeeltelijk (met inbegrip van onder meer via de Dienst (in eender welk formaat) verkregen data of informatie) verkopen, leasen, verhuren, in licentie geven, overdragen, in sublicentie geven, verdelen, tonen, onthullen, voor marketing doeleinden gebruiken, commercieel exploiteren of op een andere manier beschikbaar maken voor of gebruiken ten gunste van eender welke derde;

5.2.2. zich geen toegang tot de Dienst of eender welk deel ervan verschaffen om een product of dienst te ontwikkelen, dat/die met de Dienst concurreert;

5.2.3. de Dienst noch geheel, noch gedeeltelijk gebruiken om diensten aan derden te leveren of de Dienst noch geheel, noch gedeeltelijk (met inbegrip van onder meer via de Dienst (in eender welk formaat) verkregen data of informatie) opnemen in een product dat of dienst die de Klant verkoopt; of

5.2.4. niet proberen om derden ongeoorloofd toegang tot de Dienst te verschaffen, noch hen daarbij helpen;

5.3. Tenzij er ter zake iets anders bepaald zou worden in de Orderbevestiging, is het gebruik van de Dienst die krachtens deze Overeenkomst geleverd wordt, beperkt tot één aangewezen gebruiker van de Klant. Aan de aangewezen gebruiker zal er een gebruikersnaam en paswoord toegekend worden voor een unieke gebruikersaccount en de Klant verbindt er zich toe dat hij niet zal toelaten of dulden dat namen of paswoorden door meer dan een persoon gebruikt worden. Het gebruik van de Dienst, via één gebruikersaccount, door meer dan éé n persoon, zij het gelijktijdig of op een andere manier, vereist de verstrekking van bijkomende licenties, waarmee Creditsafe op voorhand dient in te stemmen.

5.4. De Klant zal erop toezien dat al zijn aangewezen gebruikers de Dienst (en de erin vervatte informatie) in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst gebruiken en zal verantwoordelijk gehouden worden voor eender welke inbreuk van een aangewezen gebruiker op deze Overeenkomst. Creditsafe zal niet aansprakelijk gesteld kunnen worden (ongeacht de aangevoerde reden) ten aanzien van eender welke aangewezen gebruiker naar aanleiding van deze Overeenkomst en/of hun gebruik van de Dienst. De Klant stemt er bovendien mee in dat hij Creditsafe zal beschermen, vrijwaren en vergoeden tegen en voor alle aanspraken, rechtshandelingen, vonnissen, procedures, aansprakelijkheden, verliezen, schade, uitgaven en kosten (met inbegrip van o.a. gerechts- en redelijke juridische kosten) die door aangewezen gebruikers veroorzaakt zouden worden naar aanleiding van deze Overeenkomst en/of hun gebruik van de Dienst.

5.5. De Klant stemt er eveneens mee in dat hij verantwoordelijk is voor het vertrouwelijk houden van zijn paswoord en accountgegevens. Hij zal er ook op toezien dat zijn aangewezen gebruikers hun gebruikersnamen en paswoorden te allen tijde vertrouwelijk houden en zal niet toestaan dat deze door anderen gebruikt worden.

5.6. Indien nodig, zal de Klant Creditsafe de toelating geven om een audit te verrichten van het gebruik van de Dienst door de Klant. Een dergelijke audit mag niet meer dan één keer per kwartaal uitgevoerd worden en zal op kosten van Creditsafe gebeuren. Het recht hiertoe zal uitgeoefend worden met inachtneming van een redelijke voorafgaande kennisgeving en dat op een zodanige manier dat de normale activiteiten van de Klant hier niet door gehinderd zullen worden.

5.7. De Klant zal zich alle redelijke inspanningen getroosten om elke ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Dienst te voorkomen. Mocht hij daar niet in slagen, zal hij Creditsafe hiervan meteen op de hoogte brengen.

5.8. Het gebruik van een geautomatiseerd systeem of software om data aan de Dienst te onttrekken of te downloaden (“Screen Scraping”), is uitdrukkelijk verboden. Als Creditsafe gegronde redenen heeft om aan te nemen dat er aan Screen Scraping gedaan werd, dan zal Creditsafe het recht hebben om het gebruik van de Dienst door de Klant te onderzoeken en zal de Klant Creditsafe alle gevraagde bijstand verlenen om Creditsafe toe te laten, een dergelijk onderzoek te voeren.

5.9. Mocht Creditsafe naar aanleiding van een audit waarnaar verwezen wordt bij punt 5.6 of een onderzoek bedoeld bij punt 5.8 of op een andere manier vaststellen dat:

5.9.1. een gebruikersaccount door meer dan een persoon gebruikt werd of

5.9.2. dat er aan Screen Scraping gedaan werd met een gebruikersaccount,

dan zal Creditsafe, onverminderd eventuele andere rechten (waaronder haar recht om de Dienst op te schorten en/of stop te zetten), het recht hebben om de gebruikersaccount in kwestie meteen uit te schakelen en te voorkomen dat de respectieve aangewezen gebruiker nog langer toegang heeft tot de Dienst.

6. Garanties en beperking van de aansprakelijkheid

6.1. De Klant erkent, aanvaardt en stemt ermee in dat:

6.1.1. de Dienst gegevens bevat, die door derden verstrekt worden en waarvan de accuraatheid niet door Creditsafe gewaarborgd kan worden;

6.1.2. hoewel Creditsafe er altijd naar streeft om een kwalitatieve dienstverlening te handhaven, de Dienst (die de applicatie/het programma 'Sales Joe' zal omvatten zonder zich hier evenwel toe te beperken, alsook de inhoud die erin vervat is) niettemin aan de Klant verstrekt wordt op een 'as is' en/of 'as available' basis en Creditsafe niet garandeert dat:

6.1.2.1. de Dienst en/of de informatie die er door de Klant verkregen wordt via de Dienst, aan de eisen van de Klant voldoet; of

6.1.2.2. dat de Dienst (die de applicatie/het programma 'Sales Joe' zal omvatten zonder zich hier evenwel toe te beperken, alsook de inhoud die erin vervat is) geen fouten, onvolkomenheden, gebreken, vergissingen en andere tekortkomingen bevat; 

6.1.3. Creditsafe mogelijk niet alle fouten in de Dienst kan corrigeren; en

6.1.4. dat alle garanties, verklaringen, voorwaarden en andere bepalingen van welke aard dan ook, zij het expliciet of impliciet, wettelijk of gewoonterechtelijk, voor zover toegestaan bij wet van deze Overeenkomst uitgesloten worden, met inbegrip van onder meer eender welke geïmpliceerde garantie die verband houdt met de geschiktheid voor een bepaald doel.

6.2. Creditsafe geeft de Klant geen enkele garantie of verzekering in verband met de inhoud van de Dienst. Hoewel Creditsafe haar uiterste best doet om de accuraatheid en de kwaliteit van de Dienst te handhaven, kan bezorgde informatie onjuist blijken, fouten of lacunes bevatten of achterhaald zijn. Daarom zal elk gebruik dat er van de Dienst gemaakt wordt en het vertrouwen dat er in de informatie gesteld wordt, die er in het kader van de Dienst verschaft wordt, geheel op risico van de Klant zijn. De Klant erkent hierbij dat hij als enige verantwoordelijk is voor het gebruik van de Dienst of de informatie verkregen via de Dienst alsook voor de conclusies die er op basis hiervan geformuleerd zouden worden en Creditsafe zal geen enkele aansprakelijkheid of verplichting ten aanzien van de Klant hebben met betrekking tot verliezen of schade die de Klant geleden zou hebben als gevolg van een dergelijk gebruik.

6.3. Creditsafe kent de Klant geen enkele waarborg of garantie toe met betrekking tot het volume of aantal resultaten dat een door de Klant in het kader van de Dienst verrichte zoekopdracht zou opleveren.

6.4. Onder voorbehoud van punt 6.6 wijst Creditsafe alle aansprakelijkheid als gevolg van een contractuele bepaling, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), inbreuk op een statutaire plicht of krachtens eender welke schadeloosstelling of op een ander manier in verband met de Dienst (met inbegrip van elk gebruik dat er door de Klant van de Dienst gemaakt wordt) resoluut van de hand en Creditsafe zal niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eender welke indirecte of gevolgschade die uit voormelde zaken zou kunnen voortvloeien. Creditsafe zal evenmin aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de volgende vormen van financieel verlies: winstderving, verlies aan inkomsten, verlies van verkopen of activiteiten of verlies of aantasting van goodwill, verlies van overeenkomsten of contracten, verlies van gebruik of corrumpering van software, data of informatie bovenop de hierna vermelde vormen van geanticipeerd of incidenteel verlies; verlies van verwachte besparingen, toename van slechte schulden en het niet kunnen verminderen van slechte schulden.

6.5. Onder voorbehoud van punt 6.4 en 6.6 zal in ieder geval dat aanleiding zou geven tot een geldige aanspraak ten aanzien van Creditsafe, de totale aansprakelijkheid van Creditsafe ten opzichte van de Klant met betrekking tot alle andere verliezen die er zouden voortvloeien uit of die verband zouden houden met deze Overeenkomst, als gevolg van een contractuele bepaling, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), inbreuk op een statutaire plicht of krachtens eender welke schadeloosstelling of op een ander manier in verband met de Dienst, zich beperken tot een bedrag gelijk aan het bedrag dat door de Klant voor de krachtens deze Overeenkomst geleverde Dienst betaald werd in de loop van het overeenkomstjaar waarin de aanspraak zou ontstaan.

6.6. Niets in dit punt 6 of in eender welke andere bepaling van deze Overeenkomst zal de aansprakelijkheid van eender welke partij trachten uit te sluiten of te beperken met betrekking tot een overlijden of lichamelijk letsel veroorzaakt door de nalatigheid van die partij of door de nalatigheid van haar werknemers, agenten of onderaannemers, of door een inbreuk op haar verplichtingen krachtens de Productaansprakelijkheidswet van 25 februari 1991 beperken, indien en voor zover van toepassing, of door bedrog of bedrieglijke foutieve voorstelling.

6.7. Elke partij bij deze Overeenkomst garandeert dat ze alle nodige licenties, toestemmingen, vergunningen, toelatingen en overeenkomsten verkregen heeft, die zij nodig heeft om haar verplichtingen krachtens deze Overeenkomst te kunnen nakomen en de andere partij rechten te kunnen toekennen krachtens deze Overeenkomst, en dat zij ervoor zal zorgen dat dit ook zo zal blijven.

7. Opschorting en beëindiging

Opschorting

7.1. Mocht Creditsafe van mening zijn dat de Klant eender welke bepaling van deze Overeenkomst geschonden heeft of mocht de Klant insolvent worden of failliet gaan of mocht de naleving door Creditsafe van eender welke van haar verplichtingen krachtens deze Overeenkomst belet of vertraagd worden door een handeling of omissie vanwege de Klant of eender welke tekortkoming vanwege de Klant ten aanzien van de naleving van een relevante verplichting ('Tekortkoming van de Klant'):

7.1.1. dan zal Creditsafe onverminderd haar andere rechten or rechtsmiddelen het recht hebben om de levering van de Dienst met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving op te schorten, totdat de Klant de Tekortkoming van de Klant verholpen heeft. Creditsafe zal daarbij ook het recht hebben om zich op de Tekortkoming van de Klant te beroepen teneinde zichzelf te ontslaan van de naleving van eender welke van haar verplichtingen, voor zover de Tekortkoming van de Klant Creditsafe belet om haar verplichtingen na te komen;

7.1.2. Creditsafe zal niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eender welke kosten of verliezen die er door de Klant gemaakt of geleden zouden worden als direct of indirect gevolg van het feit dat Creditsafe eender welke van haar verplichtingen niet of niet tijdig kon nakomen zoals uiteengezet in dit punt 7.1; en

7.1.3. de Klant zal Creditsafe vergoeden voor eender welke kosten of verliezen die Creditsafe gemaakt of geleden zou hebben als direct of indirect gevolg van de Tekortkoming van de Klant, mocht Creditsafe de Klant daar schriftelijk om verzoeken.

Beëindiging

7.2. Als Creditsafe van mening is dat de Klant eender welke bepaling van deze Overeenkomst geschonden heeft of als de Klant insolvent of failliet verklaard werd, dan staat het Creditsafe vrij om deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang per aangetekend schrijven op te zeggen.

7.3. Bij afloop of beëindiging van deze Overeenkomst:

7.3.1. zullen alle rechten en licenties die er krachtens deze Overeenkomst toegekend werden, met inbegrip van het recht op toegang tot en gebruik van de Dienst, onmiddellijk vervallen;

7.3.2. zal de Klant meteen alle uitstaande en onbetaalde facturen van Creditsafe betalen; 

7.3.3. Mocht deze Overeenkomst vroegtijdig beëindigd worden, dan zal de Klant Creditsafe dienen te betalen voor de door haar aan de Klant geleverde Dienst tot aan de datum van beëindiging van deze Overeenkomst en zal Creditsafe het recht hebben om de klant een factuur te bezorgen voor eender welk deel van de vergoeding (berekend op een pro rata basis) met betrekking tot eender welke periode van gebruik van de Dienst waarvoor er op de datum van beëindiging nog geen betaling verricht zou zijn. Deze factuur zal daarbij samen met een administratieve vergoeding van €100 als meteen opeisbaar gelden bij ontvangst door de Klant;

7.3.4. Mocht deze Overeenkomst vroegtijdig beëindigd worden (behalve bij omstandigheden waarin de Klant de bepalingen van deze Overeenkomst geschonden zou hebben, waarvoor er geen terugbetaling verricht zal worden) en mocht de Klant Creditsafe daarbij op voorhand betaald hebben voor de levering van de Dienst, dan zal Creditsafe de Klant dat deel van de vergoeding terugbetalen, dat door de Klant betaald werd voor de Dienst die niet door Creditsafe verleend of door de Klant gebruikt werd. Het bedrag in kwestie zal op een pro rata basis bepaald worden en daarvan zal dan een administratieve vergoeding van €100 afgetrokken worden;

7.3.5. zullen de verworven rechten, rechtsmiddelen, verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen onaangetast blijven, inclusief het recht om schadevergoeding te eisen voor eender welke inbreuk op deze Overeenkomst die bestond op of vóór de datum van beëindiging of afloop;

7.3.6. moet de Klant zijn uiterste best doen om elk deel van de Dienst (met inbegrip van o.a. de daarin vervatte data) te deleten, dat zich in eender welke vorm in handen van de Klant zou bevinden en is het de Klant niet langer toegestaan om nog verder gebruik te maken van de Dienst, tenzij Creditsafe daar uitdrukkelijk en schriftelijk mee instemde; en

7.3.7. zullen punten 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12 en 145 onverminderd van kracht blijven.

8. Schadeloosstelling

8.1. De Klant stemt ermee in om Creditsafe (alsook haar moedermaatschappijen, dochtermaatschappijen, gelieerde entiteiten, leidinggevenden en werknemers) schadeloos te stellen, te beschermen en te vrijwaren voor en tegen alle rechtshandelingen, vonnissen, procedures, aansprakelijkheden, verliezen, kosten, uitgaven, schade, aanspraken of vorderingen (met inbegrip van onder meer gerechts- en redelijke juridische kosten) ingesteld door derden of gemaakt of geleden door Creditsafe (of haar moedermaatschappijen, dochtermaatschappijen, gelieerde entiteiten, leidinggevenden en werknemers) als gevolg van of in verband met de inbreuk van de Klant op deze Overeenkomst.

9. Overdracht

9.1. Het staat Creditsafe vrij om op eender welk moment al of eender welk deel van haar rechten krachtens deze Overeenkomst over te dragen, te hypothekeren, te bezwaren, uit te besteden of er op een andere manier mee om te gaan alsook om al of eender welk deel van haar verplichtingen krachtens deze Overeenkomst uit te besteden of te delegeren aan eender welke derde of agent.

9.2. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Creditsafe zal de Klant al of eender welk deel van zijn rechten of verplichtingen krachtens deze Overeenkomst niet kunnen toewijzen, overdragen, hypothekeren, bezwaren, uitbesteden, aan derden mogen toevertrouwen of er op een andere manier mee mogen omgaan.

10. Overmacht

10.1. Creditsafe zal noch ten overstaan van de Klant, noch ten aanzien van eender welke andere partij aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eender welke vertraging in het nakomen van of het niet-nakomen van eender welke van haar verplichtingen krachtens deze Overeenkomst, als deze vertraging of niet-nakoming veroorzaakt wordt door een voorval of onverwachte gebeurtenis of situatie buiten de redelijke controle van Creditsafe om. Dit omvat onder meer, zonder hier echter toe beperkt te zijn: stakingen, lock-outs of andere arbeidsconflicten (ongeacht het feit of daar nu al dan niet personeelsleden van Creditsafe of een andere partij betrokken bij zijn), tekortkomingen aan nutsvoorzieningen of telecommunicatienetwerken, internetpannes, communicatiepannes, stroompannes, brand, overstroming, storm, oorlog, opstand, binnenlandse onlusten, de naleving van wetten, bepalingen, voorschriften, regels of richtlijnen van overheidswege, tekortkomingen van leveranciers of onderaannemers of gevallen van overmacht.

10.2. Als de gevallen van overmacht Creditsafe beletten om de hele Dienst of eender welk deel ervan gedurende meer dan 8 weken te leveren, dan zal Creditsafe onverminderd haar andere rechten of rechtsmiddelen het recht hebben om deze Overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Klant met onmiddellijke ingang op te zeggen.

11. Vertrouwelijkheid

11.1. Elke partij verbindt er zich toe dat ze nooit iemand vertrouwelijke informatie zal meedelen in verband met de bedrijfsactiviteiten, zaken, klanten, cliënten of leveranciers van de andere partij, tenzij voor zover toegestaan door punt 11.2.

11.2. Het staat elke partij echter vrij om de vertrouwelijke informatie van de andere partij wel mee te delen:

11.2.1. aan haar werknemers, leidinggevenden, vertegenwoordigers of adviseurs die op de hoogte dienen te zijn van deze informatie met het oog op het nakomen van de verplichtingen van de partij krachtens deze Overeenkomst. Elke partij zal erop toezien dat haar werknemers, leidinggevenden, vertegenwoordigers of adviseurs aan wie zij vertrouwelijke informatie van de andere partij meedeelt, dit punt 11 zullen naleven alsof zij zelf partij bij deze Overeenkomst waren; en

11.2.2. zoals voorgeschreven bij wet, vonnis of eender welke overheids- of regelgevende instantie.

11.3. Geen van de partijen zal de vertrouwelijke informatie van een andere partij gebruiken voor andere doeleinden dan het nakomen van haar verplichtingen krachtens deze Overeenkomst.

12. Bewaring van gegevens

12.1. In het kader van het gebruik van de Dienst door de Klant, staat het de Klant vrij om Bijkomende Gegevens aan te reiken, die Creditsafe dan kan opnemen/gebruiken als onderdeel van de producten of diensten die Creditsafe ter beschikking van haar klanten zal stellen.

12.2. Onder voorbehoud van punt 12.1 kent de Klant Creditsafe hierbij een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, eeuwigdurend, onherroepelijk, wereldwijd geldend, (sub)licentieerbaar, royaltyvrij en volledig betaalde licentie toe om de Bijkomende Gegevens te gebruiken en/of op te nemen in producten en diensten (met inbegrip van de Dienst) die Creditsafe haar klanten ter beschikking zal stellen.

12.3. De Klant erkent en stemt ermee in dat hij verantwoordelijk is voor het verkrijgen van de geïnformeerde toestemming (toelating) van alle gegevenssubjecten van wie persoonsgegevens aan Creditsafe bezorgd worden.

13. Kennisgevingen

13.1. Elke kennisgeving of andere mededeling aan een partij krachtens of in verband met deze Overeenkomst zal schriftelijk dienen te gebeuren, zal verstuurd moeten worden ter attentie van de partij in kwestie naar haar maatschappelijke zetel (als het om een onderneming gaat) of naar haar voornaamste plaats van bedrijfsvoering (in elk ander geval) of naar eender welk ander adres dat deze partij aan de andere partij schriftelijk gespecificeerd zou hebben in overeenstemming met dit punt 13.1, en zal persoonlijk overhandigd worden of verzonden worden per post of via een andere bezorgdienst met levering de volgende werkdag of per commerciële koerier of e-mail.

13.2. Een kennisgeving of andere mededeling zal geacht worden ontvangen te zijn: indien persoonlijk bezorgd, bij achterlating ervan op het adres waarnaar verwezen wordt in punt 13.1; indien verstuurd per post of via een andere bezorgdienst met levering de volgende werkdag, om 09u00 's ochtends op de tweede Werkdag na verzending; indien bezorgd per commerciële koerier, op de datum en het tijdstip van de ondertekening van het ontvangstbewijs van de koerier; of, indien verstuurd per e-mail, één Werkdag na verzending.

14. Gegevensbescherming

14.1. Indien Creditsafe eender welke persoonsgegevens namens de Klant verwerkt bij het nakomen van haar verplichtingen krachtens deze Overeenkomst, komen de partijen hierbij uitdrukkelijk overeen dat het hun bedoeling is dat de Klant als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens wordt beschouwd, dat Creditsafe in dat geval als de verwerker van persoonsgegevens wordt beschouwd en dat verder:

14.1.1. de Klant ervoor zal zorgen dat hij gerechtigd is om de relevante persoonsgegevens aan Creditsafe te bezorgen, opdat Creditsafe namens de Klant de persoonsgegevens op een wettelijke manier zou kunnen gebruiken, verwerken en overdragen in overeenstemming met deze Overeenkomst;

14.1.2. de Klant ervoor zal zorgen dat de relevante derden geïnformeerd werden over en hun toestemming gegeven hebben voor een dergelijk gebruik, een dergelijke verwerking en een dergelijke overdracht krachtens deze Overeenkomst zoals voorgeschreven door alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming;

14.1.3. Creditsafe de persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst zal verwerken; en

14.1.4. dat elke partij gepaste technische en organisatorische maatregelen zal treffen tegen een ongeoorloofde of onwettige verwerking van de persoonsgegevens of hun toevallig verlies of toevallige vernietiging of beschadiging.

15. Slotbepalingen

15.1. Mocht eender welke bepaling van deze Overeenkomst ongeldig of onafdwingbaar blijken, dan zal de bepaling in kwestie geschrapt worden en zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.

15.2. De partijen bevestigen hun intentie om geen rechten aan derden toe te kennen krachtens deze Overeenkomst.

15.3. De bepalingen van deze Overeenkomst en elk eventueel geschil of elke eventuele aanspraak die er uit of in verband met deze Overeenkomst, haar voorwerp of haar totstandkoming zou voortvloeien of ontstaan (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of aanspraken), alsook met betrekking tot de levering van de Dienst en de band tussen de Klant en Creditsafe, zullen beheerst worden door en geïnterpreteerd worden in overeenstemming met de wetten van het Koninkrijk België. Elke partij stemt er onherroepelijk mee in om zich aan de exclusieve rechtsbevoegdheid van de rechtbanken van het Koninkrijk België te onderwerpen.

15.4. Elke tekortkoming of vertraging vanwege Creditsafe in de uitoefening of afdwinging van eender welk recht, rechtsmiddel of bepaling opgenomen in deze Overeenkomst of bij wet voorzien, zal niet als een verklaring van afstand ten aanzien van dat recht of eender welk ander recht of rechtsmiddel beschouwd kunnen worden, noch zal het de verdere uitoefening van dat of eender welk ander recht of rechtsmiddel kunnen beperken. Geen enkele individuele of gedeeltelijke uitoefening van een dergelijk recht of rechtsmiddel zal de verdere uitoefening van dat of eender welk ander recht of rechtsmiddel kunnen beperken.

15.5. De Dienst is onderworpen aan beschikbaarheid en Creditsafe kan niet garanderen dat de Dienst ononderbroken geleverd zal worden.

15.6. Niets in deze Overeenkomst is bedoeld of zal beschouwd worden als iets wat een partnerschap of joint venture tussen de partijen doet ontstaan of als iets wat één van beide partijen in de agent van de andere partij verandert voor welk doel dan ook. Geen van de partijen zal gemachtigd zijn om als agent op te treden voor de andere partij en zal de andere partij ook nergens toe kunnen verbinden.

15.7. Tenzij anders bepaald in deze Overeenkomst, zal geen enkele wijziging van deze Overeenkomst van kracht worden zonder dat daarin toegestemd werd door Creditsafe in de vorm van een schriftelijk en door Creditsafe ondertekend document. Dit geldt ook voor elke eventuele toevoeging van bijkomende bepalingen en voorwaarden.

Top