Privacybeleid

 1. (Meest recentelijk gewijzigd op 2 december 2016)

 2. LEES VOORDAT U GEBRUIKMAAKT VAN DE WEBSITE OF DE ANDERE DIENSTEN VAN SALES JOE DIT PRIVACYBELEID AANDACHTIG DOOR

  Sales Joe is gelicenceerd door en wordt geëxploiteerd door Creditsafe Nederland BV (hierna aangeduid als Creditsafe, wij, ons of onze). Creditsafe streeft ernaar uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer wij u tijdens uw gebruik van deze website (www.salesjoe.com/nl/) (hierna aangeduid als onze Site) of van de Sales Joe app op https://app.salesjoe.com (hierna aangeduid als onze App) vragen om bepaalde gegevens waarmee het mogelijk is uw identiteit vast te stellen, kunt u ervan verzekerd zijn dat deze gegevens uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de bepalingen van dit Privacybeleid. Door onze Site te bezoeken of onze App te gebruiken aanvaardt u en verleent u toestemming voor de in dit Privacybeleid omschreven praktijken.

  Dit Privacybeleid is opgesteld om uiteen te zetten op welke basis Creditsafe bij de exploitatie van onze Site en App persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In dit Privacybeleid, dat gelezen moet worden in samenhang met de algemene voorwaarden van Creditsafe die op uw gebruik van de Site en/of App van toepassing kunnen zijn, wordt aangegeven hoe wij omgaan met direct of indirect door gebruikers aan Creditsafe verstrekte gegevens.

  Voor de strekking van de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna aangeduid als de Wbp) wordt Creditsafe Nederland BV, Waldorpstraat 17, 2521 CA Den Haag, aangemerkt als de verantwoordelijke.


 3. 1. GEGEVENS DIE WIJ OVER U KUNNEN VERZAMELEN

  We kunnen de volgende informatie verzamelen:

  Gegevens die u aan ons verstrekt.

  • Door u bij het invullen van formulieren aan ons verstrekte gegevens of gegevens die u invult in de accountinstellingen van onze Site of onze App. Hieronder worden tevens begrepen gegevens die u verstrekt bij het aanmelden voor onze Site of App, het abonneren op of aanvragen van diensten, het wijzigen van uw accountinstellingen en het melden van problemen met onze Site of App. Tot de gegevens die u aan ons verstrekt behoren uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, financiële gegevens, geboortedatum, locatie en profielen op derden-applicaties.
  • Wanneer u contact met ons opneemt, kunnen wij afschriften bewaren van al uw correspondentie met ons, inclusief informatie indien u problemen met onze Site of App meldt.

  • Gegevens die wij over u verzamelen:

  • Gegevens over door u via onze Site of App uitgevoerde transacties en over het uitvoeren van door u verzochte diensten.
  • Gegevens over uw bezoeken aan onze Site of App, met inbegrip van maar niet beperkt tot gegevens over de datum van het bezoek, de locatie, weblogs en overige communicatiegegevens, die nodig zijn voor factureringsdoeleinden of anderszins, alsmede de bronnen die u gebruikt.
  • Wij kunnen andere hulpmiddelen beschikbaar stellen om uw gegevens af te stemmen op onze diensten alsmede aanvullende faciliteiten ontwikkelen die gebruikers in staat stellen hun account te gebruiken in combinatie met de diensten van derden.

 4. 2. IP-ADRESSEN

  Wij kunnen gegevens verzamelen over uw computer, waaronder (wanneer ze beschikbaar zijn) uw IP-adres, besturingssysteem, inloggegevens, soort browser, tijdsinstelling, soorten browser plug-ins en versie voor systeemadministratie, de volledige URL-klikstroom naar, via en van de Site of onze App, welke producten u hebt bekeken of waarnaar u hebt gezocht, responstijd van pagina’s, downloadproblemen, duur van uw bezoek aan bepaalde pagina’s, interactie-gegevens (zoals scrollen, muisklikken en muisbewegingen) en de manier waarop u pagina’s verlaat.


 5. 3. WAT WIJ DOEN MET DE DOOR ONS VERZAMELDE GEGEVENS

  Wij hebben deze gegevens nodig om inzicht te krijgen in uw behoeftes en om onze dienstverlening aan u te verbeteren en in het bijzonder voor de volgende redenen:

  Gegevens die u aan ons verstrekt. Wij gebruiken deze informatie:

  • voor onze eigen administratie;
  • voor het nakomen van onze verplichtingen jegens u als gevolg van uw gebruik van onze Site of App en uit hoofde van door ons met u gesloten overeenkomsten;
  • om u in kennis te stellen van wijzigingen in onze dienstverlening; en
  • om ervoor te zorgen dat de content van onze Site of App op de voor u en uw computer meest geschikte wijze wordt aangeboden.

 6. Gegevens die wij over u verzamelen. Wij gebruiken deze informatie:

  • voor het administreren van onze Site en App en voor interne doeleinden, zoals troubleshooting, data-analyse, tests, onderzoek, statistiek en klantenonderzoeken;
  • om u desgewenst in staat te stellen deel te nemen aan interactieve onderdelen van onze diensten;
  • als onderdeel van ons streven onze Site en App te beveiligen en veilig te houden;
  • voor het verbeteren van onze producten en diensten; en
  • om, als onderdeel van onze producten en diensten, uw kredietscore te beoordelen

  Wij kunnen u periodiek informatie aanbieden over onze producten en diensten die naar onze mening interessant voor u kunnen zijn. Als u een bestaande klant bent, kunnen wij u per e-mail informatie verstrekken over producten en diensten die vergelijkbaar zijn met die welke u eerder hebt afgenomen of waarvoor u eerder belangstelling hebt getoond. Als u een nieuwe, niet-zakelijke klant bent, nemen wij uitsluiten digitaal contact met u op indien u ons daarvoor toestemming hebt verleend;


 7. 4. BEWAREN VAN GEGEVENS EN BEVEILIGING

  De gegevens die wij over u verzamelen, kunnen worden overgebracht naar en opgeslagen worden op een locatie buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Deze gegevens kunnen ook worden verwerkt door medewerkers die – rechtstreeks voor ons of voor onze leveranciers – werkzaam zijn buiten de EER. Dergelijke medewerkers kunnen onder andere worden ingezet bij het uitvoeren van uw bestelling, het verwerken van uw betaalgegevens en het verlenen van ondersteuning. Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u toestemming voor deze doorgifte, opslag en verwerking. Creditsafe neemt in redelijkheid alle benodigde maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens op veilige wijze en overeenkomstig de bepalingen van dit Privacybeleid worden behandeld.

  Alle gegevens die u aan ons verstrekt worden bewaard op onze eigen veilige servers. Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig is en hebben daartoe verschillende fysieke, elektronische en beheerprocedures ingesteld om de gegevens die wij online verzamelen te waarborgen en beschermen. De overdracht van informatie via het internet is echter helaas nooit 100% veilig en hoewel wij ons inspannen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van via onze Site of App verzonden gegevens niet garanderen. Dergelijke doorgifte geschiedt dan ook voor uw eigen risico.

  Indien u van ons een wachtwoord hebt ontvangen of er zelf een hebt ingesteld waarmee u toegang krijgt tot (een onderdeel van) onze Site of App, bent u zelf verantwoordelijk voor het geheim houden daarvan. Wij verzoeken u uw wachtwoord niet te delen met anderen.


 8. 5. GEBRUIK VAN COOKIES

  Cookies zijn kleine gegevensbestandjes die worden opgeslagen op uw computer. Zij worden doorgaans gebruikt door websites om uw voorkeuren te herinneren, uw sessie te identificeren, voorwerpen op te slaan in uw winkelmandje en uw verificatiegegevens op te slaan. Deze bestandjes kunnen geen schade aanrichten aan uw computer, maar kunnen mogelijk wel worden gebruikt om uw browseractiviteiten te achterhalen en kunnen, als ze in handen zijn van hackers, tot gevolg hebben dat bepaalde persoonsgegevens bekend worden.

  Om inzicht te krijgen in de activiteiten van gebruikers van onze Site en App maken wij gebruik van Google Analytics. Hiermee krijgen wij gegevens over het aantal bezoekers van onze Site, welke pagina’s worden ingezien en of de gebruiker via een website van derden op onze Site is gekomen.

  Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze Site gebruiken. Deze informatie wordt door ons gebruikt voor het opstellen van rapporten en het verbeteren van onze Site. De cookies verzamelen - in geanonimiseerde vorm – informatie als het aantal bezoekers aan de Site, hoe de bezoekers op onze Site terechtkomen en de pagina’s die zij inzien.

  Er kan gebruik worden gemaakt van advertentie- en analytics cookies van derden om speciaal op u gerichte advertenties aan te bieden wanneer u andere websites bezoekt.

  Naast cookies maakt onze App gebruik van lokale opslagfaciliteiten om vergelijkbare gegevens te bewaren. Lokale opslag is een vorm van opslag die met cookies vergelijkbare functionaliteiten aanbiedt maar waarvan de inhoud niet via het internet wordt verzonden.


 9. 6. UW RECHTEN

  Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens hebt u het recht de gegevens die wij over u verzamelen te laten verbeteren of te laten verwijderen indien deze onjuist blijkt te zijn. U hebt het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van aan u verbonden gegevens indien daar in uw specifieke situatie zwaarwegende rechtsgeldige gronden voor bestaan. U heeft verder het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Normaalgesproken wordt u – voordat wij overgaan tot het verzamelen van uw gegevens – in kennis gesteld van het gebruik van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden of als wij voornemens zijn uw gegevens voor deze doeleinden te verstrekken aan derden. U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen op het hierna vermelde adres.

  Onze website kan links bevatten naar andere websites die voor u interessant kunnen zijn. Met name profielen van bedrijven bevatten veelal een link naar hun eigen website(s). U dient er rekening mee te houden dat als u op deze links klikt, u onze Site verlaat en dat wij geen enkele zeggenschap over die andere website hebben. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor het beschermen en de privacy van gegevens die u verstrekt bij uw bezoek aan deze websites. Het onderhavige Privacybeleid is niet op deze websites van toepassing. U wordt aangeraden indien u deze ander websites bezoekt het daarop van toepassing zijnde privacybeleid door te lezen.


 10. 7. VERSTREKKING VAN UW GEGEVENS

  Wij kunnen uw gegevens delen met andere leden van onze groep, dat wil zeggen onze dochtermaatschappijen en onze houdstermaatschappij en diens dochtermaatschappijen, zoals omschreven in artikel 2:24a, onder b en c, BW. Ook kunnen wij uw gegevens delen met bepaalde derden, waaronder:

  • zakelijke partners, leveranciers en onderaannemers voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u aangaan;
  • aanbieders van analytics en zoekmachines die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van onze Site en App.

  Wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan derden:

  • indien wij activiteiten of bedrijfsonderdelen overnemen of afstoten, in welk geval wij uw persoonsgegevens kunnen verstrekken aan de kandidaat-koper of verkoper van die activiteiten of activa;
  • indien Creditsafe of wezenlijk alle activa van Creditsafe worden overgenomen door een derde, in welk geval de persoonsgegevens over haar klanten waarover zij beschikt deel uitmaken van de over te dragen activa;
  • indien op ons een plicht rust uw persoonsgegevens te verstrekken of te delen teneinde te voldoen aan een wettelijke verplichting, of onze gebruiksvoorwaarden en overige overeenkomsten te handhaven of toe te passen of de rechten, eigendommen, of veiligheid van Creditsafe, onze klanten of anderen te beschermen. Hiertoe behoort tevens het uitwisselen van informatie met andere ondernemingen en organisaties ter voorkoming van fraude en het beperken van de kredietrisico’s; of
  • met uw toestemming.

 11. 8. TOEGANG TOT GEGEVENS

  U hebt het recht het verzamelen en gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Als u de periodieke nieuwsbrieven van Creditsafe niet wenst te ontvangen, kunt u dit aangeven door te klikken op de “afmelden” link in de voettekst van de betreffende e-mails die u ontvangt.

  U hebt op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens het recht bijzonderheden over uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben op te vragen. Hiervoor kan een vergoeding van maximaal € 22,50 in rekening worden gebracht, ter dekking van de daarmee gemoeide kosten. Als u een afschrift wenst te ontvangen van de gegevens die wij over u bezitten, kunt u hiertoe een schriftelijk verzoek indienen bij de Group Security Manager op onderstaand adres.

  Wij doen er, voor zover commercieel redelijkerwijs mogelijk is, alles aan om ervoor te zorgen dat de content van onze Site en App actueel en juist is. Aangezien deze content afkomstig is van verschillende bronnen (inclusief door u verstrekte informatie), kunnen wij de volledigheid, waarheidsgetrouwheid, juistheid of betrouwbaarheid van deze content echter niet garanderen, waarborgen of verzekeren. Wij verzoeken u, zodra u zich bewust wordt van onjuiste of incorrecte content waartoe u via onze Site of App toegang heeft of kunt hebben (met name met betrekking tot uzelf of andere personen), ons daarvan in kennis te stellen, waarna wij in redelijkheid alles in het werk zullen stellen uw klacht te onderzoeken en waar nodig en mogelijk de onjuiste gegevens corrigeren. U aanvaardt dat u bij het gebruik van onze Site of App geconfronteerd kunt worden met content die onjuist of misleidend kan zijn. Wij zijn (behoudens voor zover anders voorgeschreven in het toepasselijke recht) in geen geval aansprakelijk voor content die u inziet, of voor verlies of schade geleden als gevolg van uw bezoek aan onze Site of App.


 12. 9. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

  Creditsafe behoudt zich het recht voor dit beleid van tijd tot tijd te wijzigen door deze pagina aan te passen. U dient deze pagina dan ook van tijd tot tijd te bezoeken om te bepalen of u het eens bent met de door ons aangebrachte wijzigingen.


 13. 10. KLACHTEN OF VRAGEN

  Wij nemen het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens uitermate serieus en moedigen personen en/of organisaties aan onderdelen van onze activiteiten waarvan zij menen dat deze persoonsgegevens daardoor op oneerlijke, misleidende of ongepaste wijze worden verzameld of verwerkt aan ons te melden. Deze kennisgeving is opgenomen ter verduidelijking en om ervoor te zorgen dat onze voornaamste verwerkingsactiviteiten duidelijk en begrijpelijk zijn. Hij bevat niet alle aspecten van de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens; desgewenst verstrekken wij u hierover graag meer informatie.

  Voor klachten, vragen of verzoeken om informatie kunt u contact met ons opnemen op het volgende e-mailadres: support.NL@salesjoe.com.


 14. 11. CONTACT

  Wij zien uw vragen, opmerkingen en verzoeken over dit privacybeleid graag tegemoet. U kunt deze richten aan:

  Data Protection Officer
  Creditsafe
  Waldorpstraat 17
  2521 CA Den Haag

  Email: support.nl@salesjoe.com


Top