Voorwaarden met betrekking tot de SalesJoe Service

1. Overeenkomst

1.1. De onderhavige overeenkomst is een overeenkomst tussen Afnemer (zoals gespecificeerd in bijgaande Orderbevestiging) en de besloten vennootschap Creditsafe Nederland B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te 2521 CA Den Haag aan de Waldorpstraat 17, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34288893 (hierna te noemen Creditsafe). De door Afnemer afgenomen dienst betreft de door Creditsafe aangeboden dienst die bekendstaat als ‘SalesJoe’, een software-/sales-managementtool/-platform dat afnemers in staat stelt verkoop- en marketingcampagnes te beheren en dat onder meer geïntegreerde zakelijke informatie/gegevens bevat waarmee een afnemer potentiële kopers kan vinden en verkoopinformatie op kan slaan (hierna aangeduid als de Dienst).

1.2. Deze Overeenkomst bestaat uit de Orderbevestiging en de Voorwaarden en vormt de gehele overeenkomst tussen Afnemer en Creditsafe met betrekking tot de Dienst. Afnemer verklaart dat hij bij het aangaan van deze Overeenkomst niet is afgegaan op door of namens Creditsafe gegeven verklaringen, toezeggingen, verzekeringen of garanties die niet in deze Overeenkomst zijn opgenomen.

1.3. Afnemer dient ervoor te zorgen dat de voorwaarden van de Orderbevestiging volledig en juist zijn en verklaart door ondertekening van de Orderbevestiging, of door toegang te zoeken tot of gebruik te maken van de Dienst, akkoord te gaan met de inhoud van deze Overeenkomst. In geval van strijdigheid tussen de voorwaarden van de Orderbevestiging en de onderhavige Voorwaarden, prevaleren de Voorwaarden, tenzij anders bepaald in de Voorwaarden.

1.4. Elke door Creditsafe gegeven beschrijving of gepubliceerde advertentie en elke in een catalogus, brochure of op de website van Creditsafe opgenomen omschrijving of afbeelding dient uitsluitend om een beeld te geven van de daarin beschreven producten en diensten en maken geen deel uit van deze Overeenkomst en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

In deze Overeenkomst betekent:

“Werkdag”: elke dag uitgezonderd zaterdag, zondag en officiële feestdagen, waarop de banken in Londen geopend zijn voor zaken, en

“Normale Kantoortijden”: van 8.30 tot 17.30 uur op een Werkdag.

Beschikbaarheid en onderhoud van de Dienst

1.5. Afnemer erkent, aanvaardt en gaat ermee akkoord dat Creditsafe van tijd tot tijd genoodzaakt is of kan worden om gepland onderhoud of noodonderhoud uit te voeren, wat de beschikbaarheid van de Dienst kan beïnvloeden. Creditsafe spant zich in redelijkheid in om het geplande onderhoud buiten Normale Kantoortijden uit te voeren, maar behoudt zich het recht voor noodonderhoud te allen tijde uit te voeren, met dien verstande dat Creditsafe zich in redelijkheid inspant om de Dienst zo snel mogelijk weer te activeren.

1.6. Onverminderd het voorgaande:

1.6.1. garandeert Creditfase niet dat het gebruik van de Dienst door Afnemer (inclusief maar niet beperkt tot de “SalesJoe” app/software en de inhoud van de daarin opgenomen gegevens) ononderbroken en zonder fouten zal zijn, en

1.6.2. is Creditsafe niet verantwoordelijk voor vertragingen, niet uitgevoerde leveringen, of overig verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik van die softwareapplicaties of de doorgifte van gegevens via communicatienetwerken en -middelen, waaronder het internet, en Afnemer aanvaardt dat de Dienst onderhevig kan zijn aan beperkingen, vertragingen en andere problemen die inherent zijn aan het gebruik van dergelijke communicatiemiddelen. Creditsafe is (op geen enkele grond) aansprakelijk jegens Afnemer als gevolg van of in verband met dergelijke gebeurtenissen.

1.7. Ontwikkelingen en updates van de Dienst

1.7.1. Door deze Overeenkomst aan te gaan aanvaardt Afnemer dat Creditsafe van tijd tot tijd en geheel naar eigen inzicht, updates, wijzigingen en aanpassingen kan aanbrengen in of toepassen op de Dienst of enig onderdeel daarvan (inclusief maar niet beperkt tot de “SalesJoe” app/software en de inhoud van de daarin opgenomen gegevens) (de Aanpassingen). Creditsafe neemt de nodige maatregelen om Afnemer vooraf over wezenlijke Aanpassingen in kennis te stellen.

1.7.2. Afnemer erkent dat bepaalde door Creditsafe uitgevoerde Aanpassingen de werking van de Dienst en de door de Dienst gegenereerde en/of daarvan verkregen informatie kan beïnvloeden. Creditsafe is (op geen enkele grond) aansprakelijk jegens Afnemer ten aanzien van Aanpassingen van de Dienst of de invloed daarvan op de door de Dienst gegenereerde en/of de daarvan afkomstige informatie.

2. Duur van de Overeenkomst

2.1. Deze Overeenkomst treedt in werking op de in de Orderbevestiging genoemde datum (de Ingangsdatum) en tenzij voortijdig beëindigd overeenkomstig het daarin bepaalde of anderszins bepaald in de Orderbevestiging, is van kracht voor een periode van 12 maanden.

2.2. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst kan Creditsafe contact opnemen met Afnemer in verband met nieuwe ontwikkelingen en producten.

2.3. Afnemer heeft op grond van deze Overeenkomst, uitsluitend voor het in deze Overeenkomst omschreven doeleinde en gedurende de looptijd van de Overeenkomst, het recht zich toegang te verschaffen tot de Dienst (inclusief maar niet beperkt tot de “SalesJoe” app/software en de daarin opgenomen gegevens), en deze te gebruiken en te bewaren.

3. Kosten en betaling

3.1. Afnemer is voor het aanbieden van de Dienst door Creditsafe het in de Orderbevestiging en/of de daarbij verstrekte factuur (de Factuur) gespecificeerde bedrag verschuldigd, op het daarin vermelde tijdstip. Voor alle duidelijkheid: alle verschuldigde bedragen dienen uiterlijk 21 dagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij anders bepaald in de Orderbevestiging of tenzij partijen automatische incasso overeen zijn gekomen, in welk geval het bepaalde in artikel 3.8 van toepassing is.

3.2. Indien Afnemer in gebreke blijft bij het op het vermelde tijdstip voldoen van het op de Factuur genoemde bedrag wordt het bedrag, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.8, onmiddellijk volledig opeisbaar.

3.3. Indien de Dienst wordt opgeschort overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 wegens betalingsverzuim, rust op Creditsafe geen enkele verplichting om:

3.3.1. de Dienst opnieuw aan te bieden, en/of

3.3.2. Afnemer te compenseren voor de periode waarin de Dienst was opgeschort vanaf het moment van betalingsverzuim tot ontvangst van de betaling.

3.4. Indien Afnemer in gebreke blijft bij het voldoen van de uit hoofde van de Overeenkomst aan Creditsafe verschuldigde bedragen, is Afnemer Creditsafe vanaf de vervaldatum tot aan de dag van voldoening rente over het betreffende bedrag verschuldigd gelijk aan Euribor plus 4% op jaarbasis, welke rente elke dag wordt opgebouwd tot het moment van voldoening, zowel voor als na een gerechtelijke uitspraak.

3.5. Indien de wettelijke handelsrente hoger is dan de rente die Creditsafe op grond van artikel 3.4 aan Afnemer in rekening kan brengen, behoudt Creditsafe zich het recht voor wettelijke handelsrente te vorderen (artikel 6:119a BW).

3.6. Afnemer verbindt zich alle uit hoofde van deze Overeenkomst verschuldigde bedragen volledig te voldoen, zonder enige verrekening, tegenvordering, aftrek, of inhouding (behoudens voor zover inhouding of aftrek wettelijk is voorgeschreven). Creditsafe is te allen tijde gerechtigd, zonder dat haar overige rechten hierdoor worden aangetast, elk door Afnemer aan haar verschuldigd bedrag te verrekenen met door Creditsafe aan Afnemer verschuldigd bedragen.

3.7. Afnemer verbindt zich Creditsafe volledig te vrijwaren tegen en schadeloos te stellen voor de door derden bij het innen van door Afnemer verschuldigde bedragen gemaakte kosten.

3.8. Onverminderd de algemeenheid van de voorgaande bepalingen van dit artikel 3 geldt, indien Afnemer en Creditsafe overeenkomen dat Afnemer de in de Orderbevestiging gespecificeerde bedragen voldoet per automatische incasso, dat:

3.8.1. Creditsafe zich in redelijkheid inspant om telefonisch contact op te nemen met Afnemer voor het invullen van de machtiging voor automatische incasso (hetgeen, voor alle duidelijkheid, tevens inhoudt het verstrekken door Afnemer van zijn bankgegevens en machtiging tot automatische incasso);

3.8.2. indien Afnemer en Creditsafe niet in staat blijken de machtiging tot automatische incasso binnen twee Werkdagen vanaf de factuurdatum (de Factuurdatum) in te vullen, het volledige bedrag zoals vermeld op de Factuur uiterlijk 21 dagen na de factuurdatum opeisbaar wordt. Indien Afnemer het bedrag niet binnen de genoemde 21 dagen voldoet, wordt dit bedrag onmiddellijk opeisbaar en zijn de bepalingen van artikel 3.2 tot en met 3.7 van deze Overeenkomst van toepassing;

3.8.3. indien Creditsafe, om wat voor reden ook, er niet in slaagt een betaling te innen via automatische incasso, of Afnemer gedurende de looptijd van deze Overeenkomst de automatische incasso annuleert, wordt het op de Factuur vermelde bedrag onmiddellijk volledig opeisbaar (verminderd met eventueel reeds door Afnemer voldane bedragen) en zijn artikel 3.2 tot en met 3.7 van deze Overeenkomst van toepassing. Eventueel aan Creditsafe in verband met het niet kunnen innen van een automatische incasso in rekening gebrachte bankkosten zijn voor rekening van Afnemer.

Voor alle duidelijkheid: de bepalingen van dit artikel 3.8 zijn uitsluitend van toepassing op Afnemers die betalen per automatische incasso.

3.9. Afnemer erkent en aanvaardt hierbij dat:

3.9.1. Creditsafe gerechtigd is betalingsinformatie met betrekking tot Afnemer en het voldoen door Afnemer van de facturen van Creditsafe op te vragen en deze te gebruiken als onderdeel van de producten en diensten van Creditsafe, en

3.9.2. het niet tijdig voldoen door Afnemer van de facturen van Creditsafe de kredietbeoordeling van Afnemer zelf kan beïnvloeden.

4. Eigendomsrecht Creditsafe

Voor de strekking van dit artikel 4 betekent intellectuele eigendomsrechten: octrooien, rechten op uitvindingen, auteursrechten en naburige rechten, merken, handelsnamen en domeinnamen, rechten op de verschijningsvorm van een product of dienst (get-up), goodwill, de bevoegdheid om in rechte te vervolgen wegens simulatie (passing off), modelrechten, databankrechten, rechten ter gebruik en bescherming van vertrouwelijke informatie (inclusief knowhow) te beschermen, alsmede alle overige intellectuele eigendomsrechten, in elk der gevallen ongeacht of zij wel of niet geregistreerd zijn en inclusief alle aanvragen en rechten op het aanvragen en verleend krijgen van verlengingen en het recht op het inroepen van voorrang met betrekking tot die rechten en alle daarmee vergelijkbare of equivalente rechten of vormen van bescherming die momenteel of op enig moment in de toekomst waar ook ter wereld van toepassing zijn.

4.1. De Dienst is beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Alle intellectuele eigendomsrechten op of voortvloeiend uit of verband houdend met de Dienst (waaronder maar niet beperkt tot de “SalesJoe” app/software en de daarin opgenomen gegevens) zijn het eigendom van Creditsafe of, waar van toepassing, haar derden-leveranciers of onderaannemers.

4.2. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Overeenkomst verkrijgt Afnemer geen enkel recht op de intellectuele eigendomsrechten van Creditsafe of van derden op grond van deze Overeenkomst of door het gebruik van de Dienst.

5. Verplichtingen en gedragingen Afnemer

5.1 Afnemer:

5.1.1. verstrekt aan Creditsafe alle informatie en medewerking waarover partijen overeenstemming hebben bereikt, of waarom Creditsafe anderszins in redelijkheid verzoekt, teneinde Creditsafe in staat te stellen haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst na te komen, en draagt in redelijkheid ervoor zorg dat de aan Creditsafe verstrekte informatie volledig, juist en in het overeengekomen format is;

5.1.2. mag geen gebruik maken van de naam of het logo van Creditsafe of ‘SalesJoe’ of van enig ander (handels)merk zonder de uitdrukkelijke toestemming van Creditsafe en zal niets doen waardoor de goede naam van Creditsafe wordt aangetast;

5.1.3. dient alle op zijn gebruik van de Dienst toepasselijke wet- en regelgeving na te leven, inclusief alle bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens;

5.1.4. dient alle overige in deze Overeenkomst opgenomen verantwoordelijkheden van Afnemer tijdig en op efficiënte wijze uit te voeren;

5.1.5. dient ervoor te zorgen dat zijn netwerken en systemen voldoen aan de toepasselijke specificaties, zoals van tijd tot tijd door Creditsafe verstrekt;

5.1.6. is als enige verantwoordelijk voor het instellen en in stand houden van zijn netwerkverbindingen en telecommunicatiekoppelingen van zijn systemen naar de datacentra van Creditsafe alsmede voor alle problemen, gebeurtenissen, vertragingen, niet aangekomen verzendingen en alle overige verlies en schade voortvloeiend uit of verband houdend met de netwerkverbindingen of telecommunicatiekoppelingen van Afnemer of veroorzaakt door het internet;

5.1.7. verbindt zich geen pogingen te ondernemen de Dienst of enig onderdeel daarvan op enigerlei wijze of op enigerlei medium of anderszins te kopiëren, aan te passen, dupliceren, daarvan afgeleide werken te maken, framen, spiegelen, opnieuw te publiceren, downloaden, weer te geven, verzenden, of verspreiden;

5.1.8. is niet gerechtigd enig onderdeel van de Dienst te bewerken, wijzigen of anderszins daarmee te interfereren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Creditsafe;

5.1.9. zal niet trachten de Dienst of enig onderdeel daarvan te onderwerpen aan reverse compiling, demontage, reverse engineering of op een andere manier in een voor personen leesbare vorm om te zetten.

5.2. De Dienst (met inbegrip van maar niet beperkt tot de “SalesJoe” app/ platform en de daarin opgenomen gegevens) wordt aan Afnemer beschikbaar gesteld in de vorm van een niet-overdraagbare licentie en is uitsluitend bedoeld voor intern gebruik door de Afnemer voor marketingdoeleinden in Nederland. Het is Afnemer niet toegestaan:

5.2.1. de Dienst, of enig deel daarvan (inclusief maar niet beperkt tot de middels de Dienst verkregen gegevens en informatie (ongeacht het format)) te verkopen, leasen, verhuren, over te dragen, cederen, in (sub)licentie te geven, distribueren, weer te geven, verstrekken, te gebruiken voor marketingdoeleinden, commercieel te exploiteren of anderszins beschikbaar te stellen aan of te gebruiken ten behoeve van derden;

5.2.2. zich toegang te verschaffen tot de Dienst of enig deel daarvan teneinde een met de Dienst concurrerend product of dienst te creëren;

5.2.3. de Dienst, of enig deel daarvan, te gebruiken voor het verlenen van diensten aan derden of de Dienst, of een deel daarvan (inclusief maar niet beperkt tot de middels de Dienst verkregen gegevens en informatie, ongeacht het format) op te nemen in een product of dienst die Afnemer verkoopt, of

5.2.4. pogingen te ondernemen ongeoorloofde toegang tot de Dienst te verkrijgen, of derden daarbij te helpen.

5.3. Tenzij anders gespecificeerd in de Orderbevestiging is het gebruik van de Dienst onder de voorwaarden van deze Overeenkomst beperkt tot één daartoe aangewezen gebruiker van Afnemer. De aangewezen gebruiker ontvangt een gebruikersnaam en wachtwoord voor een uniek gebruikersaccount en Afnemer verbindt zich de gebruikersnaam en het wachtwoord niet te (laten) gebruiken door meer dan één persoon. Voor het al dan niet gelijktijdig gebruikmaken van de Dienst via één gebruikersaccount door meer dan één persoon is (zijn) (een) aanvullende licentie(s) vereist, waarover voorafgaand aan dergelijk gebruik overeenstemming moet worden bereikt met Creditsafe.

5.4. Afnemer dient erop toe te zien dat alle aangewezen gebruikers de Dienst (en de daarin opgenomen gegevens) gebruiken overeenkomstig de voorwaarden van deze Overeenkomst en is verantwoordelijk voor elke schending van deze Overeenkomst door een aangewezen gebruiker. Creditsafe is (op geen enkele grond) aansprakelijk jegens aangewezen gebruikers als gevolg van deze Overeenkomst en/of hun gebruik van de Dienst en Afnemer verbindt zich Creditsafe te verdedigen en te vrijwaren tegen en schadeloos te stellen voor alle (rechts)vorderingen, vonnissen, gerechtelijke procedures, aansprakelijkstellingen, verliezen, schade, kosten en onkosten (met inbegrip van maar niet beperkt tot juridische en redelijke advocaatkosten) met betrekking tot een aangewezen gebruiker als gevolg van deze Overeenkomst en/of hun gebruik van de Dienst.

5.5. Afnemer verbindt zich zijn wachtwoord en accountgegevens geheim te houden en ervoor te zorgen dat de aangewezen gebruiker zijn gebruikersnaam en wachtwoord geheimhoudt en dat deze niet worden gebruikt door derden.

5.6. Afnemer stelt Creditsafe waar nodig in staat het gebruik van de Dienst door Afnemer te onderzoeken. Dergelijk onderzoek, dat in redelijkheid van tevoren wordt aangekondigd, vindt, voor rekening van Creditsafe, niet vaker dan een keer per kwartaal plaats, op zodanige wijze dat de normale bedrijfsactiviteiten van Afnemer zo min mogelijk worden belemmerd.

5.7. Afnemer neemt alle redelijke maatregelen om onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik van de Dienst te voorkomen en stelt Creditsafe prompt in kennis indien dergelijke onbevoegde toegang of gebruik toch plaatsvindt.

5.8. Het gebruik van een geautomatiseerd systeem of software om gegevens van de Dienst te downloaden of daaraan te onttrekken (“Screen Scraping”) is uitdrukkelijk verboden. Als Creditsafe op redelijke grond vermoedt dat Screen Scraping heeft plaatsgevonden, is zij gerechtigd het gebruik van de Dienst door Afnemer te onderzoeken en verstrekt Afnemer Creditsafe alle medewerking waarom deze kan verzoeken om Creditsafe in staat te stellen dit onderzoek uit te voeren.

5.9. Indien Creditsafe als gevolg van een onderzoek als bedoeld in artikel 5.7 of 5.9, of op enige andere wijze, vaststelt dat:

5.9.1. een gebruikersaccount is gebruikt door meer dan één persoon, of

5.9.2. via een gebruikersaccount Screen Scraping heeft plaatsgevonden,

is Creditsafe gerechtigd, onverminderd haar overige rechten (inclusief haar recht het aanbieden van de Dienst op te schorten of te beëindigen), de betreffende gebruikersaccount onmiddellijk buiten werking te stellen en de betreffende aangewezen gebruiker de toegang tot de Dienst te ontzeggen.

6. Garantie en beperking aansprakelijkheid

6.1. Afnemer erkent, aanvaardt en gaat ermee akkoord dat:

6.1.1. de Dienst door derden verstrekte gegevens bevat, waarvan het voor Creditsafe niet mogelijk is de juistheid te garanderen;

6.1.2. hoewel Creditsafe ernaar streeft te allen tijde een kwalitatief hoogwaardige dienst in stand te houden, wordt de Dienst (inclusief maar niet beperkt tot de “SalesJoe” app/software en de inhoud van de daarin opgenomen gegevens) desondanks aan Afnemer aangeboden “as is” en/of als beschikbaar. Creditsafe garandeert niet dat:

6.1.2.1. de Dienst en of de door Afnemer via de Dienst verkregen gegevens voldoen aan de behoeften van Afnemer, of

6.1.2.2. dat de Dienst (inclusief maar niet beperkt tot de “SalesJoe” app/software en de daarin opgenomen gegevens) geen fouten, gebreken, onregelmatigheden of andere tekortkomingen bevat.

6.1.3. Creditsafe mogelijkerwijs niet alle fouten in de Dienst zal corrigeren, en

6.1.4. alle garanties, verklaringen, en voorwaarden, hoe ook genaamd en zowel uitdrukkelijk als impliciet, op grond van de wet of gewoonterecht, en voor zover toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zijn van deze Overeenkomst uitgesloten, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties ten aanzien van geschiktheid voor een bepaald doel.

6.2. Creditsafe verstrekt geen garantie of verzekering aan Afnemer ten aanzien van de inhoud van de Dienst. Hoewel Creditsafe ernaar streeft de juistheid en kwaliteit van Dienst zoveel mogelijk in stand te houden, kan de verstrekte informatie onjuist zijn en fouten of tekortkomingen bevatten, of verouderd zijn. Elk gebruik van en beroep op de Dienst, of de als onderdeel van de Dienst aangeboden gegevens, geschiedt derhalve voor eigen risico van Afnemer. Afnemer aanvaardt hierbij dat hij zelf verantwoordelijk is voor het gebruik van de Dienst, of van de daaruit afkomstige gegevens, en voor de op grond daarvan getrokken conclusies en er rust op Creditsafe geen enkele aansprakelijkheid of verplichting jegens Afnemer voor enig door Afnemer door dergelijk gebruik of beroep geleden verlies of schade.

6.3. Creditsafe verstrekt geen garantie of verzekering aan Afnemer ten aanzien van de omvang van de resultaten of het aantal resultaten dat wordt gegenereerd door een zoekopdracht die Afnemer uitvoert als onderdeel van de Dienst.

6.4. Onverminderd het bepaalde in artikel 6.6 wijst Creditsafe alle aansprakelijkheid af, hetzij op grond van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van een wettelijke plicht, of op grond van schadeloosstelling of anderszins in verband met de Dienst (inclusief elk gebruik dat Afnemer van de Dienst maakt) en is niet aansprakelijk voor enige directe of gevolgschade met betrekking hiertoe. Creditsafe is verder niet aansprakelijk voor de volgende vormen van financiële schade: gederfde winst, verlies van inkomsten, verlies van omzet of zaken, verlies van of schade aan goodwill, verlies van overeenkomsten of contracten, verlies van gebruik of verminking van software, gegevens of informatie, naast de volgende vormen van voorzienbare of eenmalige schade: verlies van verwachte besparingen, toename van oninbare schulden en het niet kunnen verminderen van oninbare schulden.

6.5. Onverminderd het bepaalde in artikel 6.4 en 6.6 is, indien sprake is van een geldige vordering op Creditsafe, de totale aansprakelijkheid van Creditsafe jegens Afnemer voor alle overige schade voortvloeiend uit of verband houdend met deze Overeenkomst, hetzij op grond van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van een wettelijke plicht, of op grond van schadeloosstelling of anderszins in verband met de Dienst, beperkt tot een bedrag gelijk aan het bedrag dat door Afnemer is voldaan voor de uit hoofde van deze Overeenkomst geleverde Dienst in het contractjaar waarin de vordering ontstaat.

6.6. Niets in dit artikel 6 of in enige andere bepaling van deze Overeenkomst sluit de aansprakelijkheid van een partij uit, of beperkt deze, voor opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van die partij of diens leidinggevende ondergeschikten.

6.7. Elk der partijen bij deze Overeenkomst garandeert dat hij alle vereiste licenties, toestemmingen, vergunningen en overeenkomsten die nodig zijn voor de naleving van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst en voor het verlenen van rechten aan de andere partij uit hoofde van deze Overeenkomst, heeft verkregen en afgesloten en deze in stand zal houden.

7. Opschorting en beëindiging

Opschorting

7.1. Wanneer Creditsafe reden heeft om aan te nemen dat Afnemer een bepaling van deze Overeenkomst heeft geschonden of wanneer Afnemer failliet wordt verklaard, of wanneer de naleving door Creditsafe van haar verplichtingen onder deze Overeenkomst onmogelijk is of wordt vertraagd als gevolg van een handeling of verzuim door Afnemer of een tekortkoming van Afnemer in de nakoming van de betreffende verplichting (“Verzuim Afnemer”):

7.1.1. is Creditsafe gerechtigd, onverminderd haar overige rechten of rechtsmiddelen, de uitvoering van de Service met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling op te schorten totdat Afnemer het verzuim heeft hersteld en is Creditsafe gerechtigd zich te beroepen op het Verzuim Afnemer om verdere nakoming van haar verplichtingen op te schorten voor zover het Verzuim Afnemer het Creditsafe onmogelijk maakt haar verplichtingen uit te voeren of deze uitvoering vertraagt;

7.1.2. is Creditsafe niet aansprakelijk voor de door Afnemer gemaakte kosten of geleden schade als vermeld in dit artikel 7.1 als direct of indirect als gevolg van de omstandigheid dat Creditsafe haar verplichtingen niet nakomt of van de vertraging daarin; en

7.1.3. is Afnemer verplicht Creditsafe op diens schriftelijk verzoek, alle direct of indirect als gevolg van het Verzuim Afnemer door Creditsafe gemaakte kosten of geleden schade te vergoeden.

Beëindiging

7.2. Wanneer Creditsafe reden heeft om aan te nemen dat Afnemer een bepaling van deze Overeenkomst heeft geschonden of wanneer Afnemer failliet wordt verklaard, is Creditsafe gerechtigd deze Overeenkomst door middel van schriftelijke kennisgeving aan Afnemer op te zeggen.

7.3. Bij afloop of beëindiging van deze Overeenkomst:

7.3.1. komen alle uit hoofde van deze Overeenkomst verleende rechten en licenties, inclusief het recht tot toegang tot en gebruik van de Service, onmiddellijk te vervallen;

7.3.2. zijn alle door Afnemer aan Creditsafe verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar:

7.3.3. in geval van voortijdige beëindiging van deze Overeenkomst is Afnemer een vergoeding verschuldigd voor het verlenen van de Service aan Afnemer door Creditsafe tot aan de datum van beëindiging en is Creditsafe gerechtigd een factuur aan Afnemer te verstrekken voor een (op tijdsevenredige basis berekend) deel van de vergoeding met betrekking tot de periode waarin de Service is gebruikt tot aan de datum van beëindiging, welke vergoeding onmiddellijk na ontvangst van de factuur door Afnemer opeisbaar is, vermeerderd met administratiekosten ten bedrage van EUR100,00.

7.3.4. in geval van voortijdige beëindiging van deze Overeenkomst (behoudens in die gevallen waarin Afnemer de voorwaarden van Overeenkomst heeft geschonden, in welk geval geen restitutie plaatsvindt), en in geval Afnemer Creditsafe een bedrag per bij vooruitbetaling heeft voldaan voor het verlenen dan de betreffende Diensten, restitueert Creditsafe aan Afnemer dat deel van de door Afnemer voor de Diensten betaalde vergoeding, berekend op tijdsevenredige basis, die niet door Creditsafe zijn geleverd of door Afnemer zijn gebruikt, verminderd met administratiekosten ten bedrage van EUR 100,00;

7.3.5. worden de reeds op het moment van afloop of beëindiging van deze Overeenkomst door partijen opgebouwde rechten rechtsmiddelen, verplichtingen en aansprakelijkheden niet aangetast, inclusief het recht tot vorderen van schadevergoeding met betrekking tot schending van deze Overeenkomst dat reeds bestond op of voor de datum van beëindiging of afloop;

7.3.6. Afnemer heeft een inspanningsverplichting om de nog voor hem beschikbare Service en elk deel daarvan ongeacht het format (inclusief maar niet beperkt tot de daarin opgenomen gegevens) te wissen en het is Afnemer niet toegestaan daar verder gebruik van te maken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen met Creditsafe; en

7.3.7. artikel 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12 en 15 blijven volledig van kracht en toepassing.

8. Vrijwaring

8.1. Afnemer verbindt zich Creditsafe (alsmede haar moedermaatschappijen, dochtermaatschappijen, aan haar verbonden ondernemingen, functionarissen en werknemers) te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen voor en tegen alle door derden ingestelde of door Creditsafe (alsmede haar moedermaatschappijen, dochtermaatschappijen, aan haar verbonden ondernemingen, functionarissen en werknemers) geleden rechtsvorderingen, vonnissen, gerechtelijke procedures, aansprakelijkheid, verlies, kosten, onkosten, schade, vorderingen of eisen (inclusief maar niet beperkt tot gerechtelijke kosten en redelijke advocaatkosten), voortvloeiend uit of in verband met een schending door Afnemer van deze Overeenkomst.

9. Overdracht

9.1. Creditsafe is te allen tijde gerechtigd alle of een deel van haar uit deze Overeenkomst voortvloeiende rechten te cederen, over te dragen, verpanden, bezwaren, uit te besteden of anderszins daarover te beschikken en alle of een deel van haar uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen uit te besteden of te delegeren aan derden of een agent.

9.2. Het is Afnemer niet toegestaan zijn uit deze Overeenkomst voortvloeiende rechten of verplichtingen te cederen, over te dragen, verpanden, bezwaren, uit te besteden of in trust te geven of daar anderszins over te beschikken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Creditsafe.

10. Overmacht

10.1. Creditsafe is niet aansprakelijk jegens Afnemer of een andere partij, en het is Afnemer niet toegestaan deze Overeenkomst te ontbinden wegens een vertraging in de uitvoering of het niet uitvoeren van een van haar verplichtingen onder deze Overeenkomst wanneer deze vertraging of niet-uitvoering het gevolg is van onvoorziene omstandigheden of omstandigheden die in redelijkheid buiten de macht van Creditsafe liggen, zoals maar niet beperkt tot stakingen, bedrijfsbezettingen of andere arbeidsconflicten (al dan niet met betrokkenheid van het personeel van Creditsafe), storingen in nutsvoorzieningen of telecommunicatienetwerken, storingen in het internet of andere communicatiemiddelen, stroomstoringen, brand, overstroming, storm, oorlog, opstand, burgerlijke onrust, naleving van een wet of een van overheidswege besluit, regeling, voorschrift of aanwijzing, verzuim aan de kant van leveranciers of onderaannemers, of natuurrampen.

10.2. Indien Creditsafe als gevolg van de overmachtsituatie niet in staat is de Service of een deel daarvan te leveren gedurende een periode van meer dan 8 weken is Creditsafe gerechtigd, onverminderd haar overige rechten en rechtsmiddelen, deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Afnemer te beëindigen.

11. Geheimhouding

11.1. Elk der partijen verbindt zich de vertrouwelijke informatie ten aanzien van de onderneming, zaken, afnemers, klanten en leveranciers van de andere partij niet te verstrekken aan derden, behoudens voor zover toegestaan op grond van het bepaalde in artikel 11.2.

11.2. Elk der partijen is gerechtigd de vertrouwelijke informatie van de andere partij te verstrekken:

11.2.1. aan zijn werknemers, functionarissen, vertegenwoordigers of adviseurs die moeten beschikken over deze informatie ter nakoming van de verplichtingen van die partij onder deze Overeenkomst. Elk der partijen dient ervoor te zorgen dat zijn werknemers, functionarissen, vertegenwoordigers of adviseurs aan wie hij de vertrouwelijke informatie van de andere partij verstrekt de bepalingen van dit artikel 10 naleven als ware zij partij bij deze Overeenkomst; en

11.2.2. voor zover voorgeschreven door de wet, een gerechtelijke beschikking of een overheidsinstelling of toezichthoudende autoriteit.

11.3. Het is de Partijen niet toegestaan de vertrouwelijke informatie van de andere partij te gebruiken voor enig ander doeleinde dan de uitvoering van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst.

12. Bewaren van gegevens

12.1. Afnemer kan, als onderdeel van zijn gebruik van de Service of anderszins, informatie of gegevens over andere ondernemingen en handelsentiteiten aan zijn gebruikersbestand/de SalesJoe app toevoegen of anderszins verstrekken (de Aanvullende Gegevens) welke Creditsafe gerechtigd is op te nemen/te gebruiken als onderdeel van de producten of diensten die Creditsafe beschikbaar stelt aan haar afnemers.

12.2. Onverminderd het bepaalde in artikel 12.1 verleent Afnemer hierbij een niet-exclusieve, overdraagbare, doorlopende licentie aan Creditsafe om de Aanvullende Gegevens op te nemen in producten en diensten (inclusief de Service) die Creditsafe beschikbaar stelt aan haar afnemers.

12.3. Afnemer erkent en aanvaardt dat hij zelf verantwoordelijk is voor het verkrijgen van de benodigde toestemming van de betrokkenen wiens persoonsgegevens worden verstrekt aan Creditsafe.

13. Kennisgevingen

13.1. Alle kennisgevingen of andere communicaties die in verband met of op grond van deze Overeenkomst zijn bestemd voor een partij, dienen schriftelijk plaats te vinden en te worden geadresseerd aan het statutaire adres van die partij (indien het een vennootschap betreft) of diens hoofdkantoor (in elk ander geval) of zodanig ander adres als die partij middels schriftelijke kennisgeving aan de andere partij heeft meegedeeld met inachtneming van het bepaalde van dit artikel 13.1, en persoonlijk te worden overhandigd, te verzonden per gefrankeerde brief per prioriteitspost of andere verzending met bezorging de volgende werkdag, een commercieel koeriersbedrijf of per e-mail.

13.2. Een kennisgeving of andere communicatie wordt geacht te zijn ontvangen: indien persoonlijk overhandigd, op het moment waarop het wordt achtergelaten op het in artikel 13.1 bedoelde adres; indien verzonden per gefrankeerde brief per prioriteitspost of andere verzending met bezorging de volgende werkdag, om 9.00 uur op de tweede Werkdag na verzending; indien verzonden per commercieel koeriersbedrijf, op de dag en het tijdstip waarop het ontvangstbewijs van het koeriersbedrijf is getekend; en, indien verzonden per e-mail, een Werkdag na verzending.

14. Gegevensbescherming

14.1. Wanneer Creditsafe in de uitvoering van haar uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen namens Afnemer persoonsgegevens verwerkt, komen Partijen overeen dat zowel Afnemer als Creditsafe de voor de verwerking verantwoordelijke is, en in elk van die gevallen:

14.1.1. dient Afnemer zich ervan te overtuigen dat hij gerechtigd is de betreffende persoonsgegevens over te dragen aan Creditsafe zodat Creditsafe deze rechtsgeldig namens Afnemer mag gebruiken, verwerken en doorgeven overeenkomstig het bepaalde in deze Overeenkomst;

14.1.2. dient Afnemer zich ervan te overtuigen dat de betreffende derden zijn geïnformeerd over en toestemming hebben gegeven voor dit gebruik, de verwerking en de doorgifte op grond van deze Overeenkomst namens zichzelf en namens Creditsafe zoals voorgeschreven in de op de verwerking van persoonsgegevens toepasselijke wetgeving;

14.1.3. dient elk der partijen alle passende technische en organisatorische maatregelen te treffen ter voorkoming van onbevoegde of onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens of het onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging daarvan.

15. Overige bepalingen

15.1. Indien een van de bepalingen van deze Overeenkomst nietig of niet-afdwingbaar is of wordt verklaard, wordt deze bepaling buiten werking verklaard en blijven de overige bepaling afdwingbaar.

15.2. Partijen bevestigen hun intentie dat derden geen rechten kunnen ontlenen aan deze Overeenkomst.

15.3. Op de bepalingen van deze Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende of met het onderwerp of de totstandkoming ervan verband houdende geschillen en vorderingen (inclusief niet-contractuele geschillen of vorderingen), de levering van de Service en de verhouding tussen Afnemer en Creditsafe is het Nederlandse recht van toepassing. Elk der partijen verklaart onherroepelijk zich te onderwerpen aan de exclusieve rechtsmacht van de bevoegde rechtbank in Den Haag.

15.4. Het niet, of niet onmiddellijk, uitoefenen of handhaven door Creditsafe van haar wettelijke of uit deze Overeenkomst voortvloeiende rechten en rechtsmiddelen of bepalingen van deze Overeenkomst houdt geen afstand in van de betreffende rechten of rechtsmiddelen of enig ander recht of rechtsmiddel, noch wordt hierdoor haar recht beperkt of uitgesloten om dat of enig ander recht of rechtsmiddel uit te oefenen. Het eenmalig of gedeeltelijk uitoefenen van dat recht of rechtsmiddel tast het verder uitoefenen van dat of enig ander recht of rechtsmiddel niet aan en sluit dit niet uit.

15.5. De Service wordt verleend onder voorbehoud van beschikbaarheid; het is niet mogelijk voor Creditsafe te garanderen dat de Service ononderbroken wordt verleend.

15.6. Niets in deze Overeenkomst is bedoeld als en wordt niet geacht een partnerschap of samenwerkingsverband te creëren tussen de partijen, noch zal een partij voor enig doeleinde worden aangemerkt als de agent van de andere partij. Geen der partijen heeft de bevoegdheid op te treden als agent van de andere partij of de andere partij op enigerlei wijze te binden.

15.7. Behoudens voor zover anders bepaald in deze Overeenkomst zijn wijzigingen in deze Overeenkomst, inclusief het toevoegen van aanvullende bepalingen, uitsluitend geldig indien schriftelijk overeengekomen en ondertekend door Creditsafe.

Top