Vilkår Sales Joe

1. Avtalen

  1.1 Denne avtalen ("Avtalen") består av den vedlagte avtalen/ ordrebekreftelse og disse avtalevilkårene, og utgjør hele avtalen om kjøp av informasjon mellom Creditsafe Norge AS, 914 328 888 ("Creditsafe") og Kunden. I tilfelle avtalen/ordrebekreftelsen og avtalevilkårene inneholder motstridende opplysninger vil avtalen/ordrebekreftelsen gjelde.

  1.2 Kontraktsvilkårene gjelder for Kundens bruk av tjenestene som tilbys av Creditsafe og er angitt i den vedlagte avtalen/ordrebekreftelsen. Kontraktsvilkårene gjelder også for evt. tilleggstjenester.

  1.3 Ved at Kunden signerer Avtalen/godtar vilkårene i Avtalen på Creditsafes hjemmeside bekrefter Kunden å ha lest og godtatt innholdet i Avtalen og Kunden har rett til å få tilgang til tjenesten/tjenestene som omfattes av Avtalen.

2. Samtykke etter personopplysningsloven (pol)

  2.1 Kunden samtykker i at Creditsafe behandler eventuelle personopplysninger om Kunden. Samtykket omfatter personlig informasjon om Kunden som er samlet på grunn av Avtalen, slik som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og IP-adresse. Personopplysningene vil kun bli behandlet for å oppfylle forpliktelser i henhold til Avtalen og løse problemer som påvirker Avtalen. Creditsafe er databehandlingsansvarlig for behandling av Kundens personopplysninger. Kunden har rett til én gang per kalenderår uten kostnad å få informasjon om Creditsafes bruk av innsamlede personopplysninger om Kunden. På forespørsel om korrigering av eventuelle feilopplysninger, oppdateringer eller sletting av data kan vi kontaktes på support@creditsafe.no.

3. Kredittopplysningsinformasjon (denne delen gjelder kun ved kjøp av kredittopplysninger)

  3.1 Med kredittopplysning vises det til oppdrag, omdømme eller råd som tilbys som veiledning for vurdering av kredittverdighet. Kredittrapporter av typen som Kunden gjennom Avtalen får tilgang til leveres av Creditsafe i henhold til personopplysningsforskriften Kapittel 4, om kreditt- og kredittopplysningskonsesjonen. Kunden kan bruke kjøpt kredittopplysninger for kredittopplysningsformål.

  3.2 Kredittopplysning kan kun innsamles dersom et såkalt "saklig behov" foreligger. Saklig behov er vanligvis dersom Kunden tilbyr en kredittavtale. Kunden er ansvarlig for utformingen av interne retningslinjer for bruk av utleverte kredittopplysninger samt å sikre at krav til saklig behov etterfølges.

  3.3 Når kredittopplysningene om privatpersoner og enkeltpersonforetak som ikke er registrert i foretaksregistret utleveres skal det samtidig sendes en skriftlig melding, "gjenpartsbrev" med den informasjon, anmeldelser og råd som kredittopplysningen inneholder om vedkommende/selskapet og hvem som har bedt om opplysningene. Kunden er ansvarlig for kostnader som oppstår når Creditsafe oppfyller meldeplikten.

  3.4 For internasjonale kredittopplysninger (utenlandsopplysninger), gjelder særskilte regler. For informasjon om gjeldende vilkår for utlandsopplysninger, henvises det til vårt nettsted under delen Informasjon.

4. Øvrige regler

  4.1 Bestemmelsene i personopplysningsloven skal overholdes av Kunden når den mottatte informasjonen inneholder personopplysninger.

  4.2 Kunden er forpliktet til å overholde de lover og regler som gjelder for bruk og lagring av Creditsafes informasjon.

5. Kontaktperson

  5.1 For å sikre at lover og regler blir tatt hensyn til under innsamlingen av Creditsafes informasjon er det Kundens ansvar å utnevne en bestemt kontaktperson. Denne personen må ha nødvendig kunnskap om gjeldende lover og regler, og sikre at informasjonen samles inn og håndteres på en lovlig og forsvarlig måte og i samsvar med god praksis. Navnet på kontaktperson skal av behørig firmategner meldes til Creditsafe når Avtalen inngås. Ved bytte av kontaktperson bør Creditsafe informeres umiddelbart.

  5.2 Hvis kontaktpersonen har grunn til å mistenke at det eksisterer feil i den kjøpte informasjonen skal han straks varsle Creditsafe.

6. Tjenestene

  6.1 Kunden kan bruke informasjon hentet fra Creditsafe for internt bruk. Retten til å bruke informasjonen er ikke overførbar. Kunden kan ikke selge, overføre, lease, distribuere, kommersielt utnytte eller på annen måte gjøre informasjon tilgjengelig for, eller til fordel for, en tredjepart. Kunden kan heller ikke inkludere Creditsafes informasjon i produktet eller tjenesten som Kunden selger. Dersom det er behov for at Kunden må formidle informasjon til en tredjepart, skal Kunden på forhånd ta kontakt med Creditsafe og innhente skriftlig samtykke.

  6.2 Kunden forplikter seg til å unnlate uautorisert tilgang til tjenestene. Kunden forplikter seg også til å unnlate å endre Tjenestene eller tillate en tredjepart å endre Creditsafes Tjenester.

  6.3 For å beskytte dine data inkludert i Creditsafes informasjon forplikter Kunden seg til ikke å kopiere, forstyrre, eller utføre uautorisert bruk av Creditsafes leverte digitale sertifikater, websertifikater eller annet sikkerhetsutstyr.

  6.4 Creditsafe utvikler stadig sine tjenester ("Tjenestene") og forbeholder seg retten til under løpende avtaleperiode å foreta mindre endringer på tjenesten/tjenestene som Creditsafe opprettholder om Kunden.

  6.5 Når du bruker Creditsafes integrerte produkter, plikter Kunden å overholde Creditsafes utviklingshåndbok og program for synkron samtale, dvs. at samtaler ikke er mulig uten at forrige anrop mottatt først besvares.

7. 3D Ledger (denne delen gjelder kun ved kjøp av tjenesten 3D Ledger)

  7.1 I tilfelle at kunden kjøper og har til hensikt å bruke Creditsafes tjeneste "3D Ledger" skal Kunden gi Creditsafe informasjon fra sin reskontro, såkalt Betalingsinformasjon.

  7.2 Kunden gir herved Creditsafe en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og for all fremtid gjeldende rett til å inkludere betalingsinformasjon levert av Kunden i produktene og tjenestene som Creditsafe gir til sine kunder.

8. Creditsafes rettigheter

  8.1 Med unntak av det som er uttrykkelig angitt i Avtalen, vil Kunden ikke ha noen rettigheter til Creditsafes database eller til opphavsrett, varemerker eller andre immaterielle rettigheter som eies av Creditsafe eller tredjeparter.

  8.2 Tjenestene er beskyttet av opphavsrett og andre immaterielle rettigheter. Kunden har ikke fullmakt til å, og kan ikke gi tredjepart tillatelse til å, tilpasse, endre, modifisere, utvikle eller på annen måte krenke noen del av Tjenestene uten skriftlig godkjenning. Creditsafe skal ha rett til å treffe tiltak for å spore informasjon for å sikre at bruken av informasjonen skjer i henhold til Avtalen.

  8.3 Creditsafe har rett til å overføre Creditsafe rettigheter og plikter etter Avtalen.

9. Konto og passord

  9.1 Kunden har tilgang til Tjenestene gjennom én konto per bruker. Kunden er ansvarlig for oppbevarte brukernavn og passord ikke spres eller gjøres tilgjengelig for andre.

  9.2 Hvis Kunden utfører endringer i ansatte eller dersom andre endringer forekommer fra Kundens side som påvirker brukerens tilgang og tillatelsene til kontoen, skal Kunden umiddelbart informere Creditsafe.

10. Begrensning av ansvar

  10.1 Kunden kan ved å benytte Creditsafes informasjon som inngår i Tjenestene bruke deler av materialet samlet fra kilder, som materiale og kilder Creditsafe på tidspunktet for registreringen har bedømt til å være pålitelig. Creditsafe kan ikke garantere påliteligheten av kilder eller data og deres fullstendighet. Tjenestene omfatter også metoder og teknikker som er basert på statistisk analyse, sannsynlighet og forutsigbar atferd. Creditsafes mål er alltid å sørge for god informasjon, men likevel blir Tjenestene og tredjeparts informasjon gitt uten medfølgende garanti, verken direkte eller indirekte.

  10.2 Creditsafes informasjon som inngår i Tjenestene er ikke ment å utgjøre det eneste grunnlaget for beslutninger. Creditsafe påtar seg på bakgrunn av dette ikke ansvar av noe slag for de økonomiske resultatene ved bruk av Tjenestene eller for skader forårsaket Kunden grunnet at Kunden legger lit til og/eller bruker Tjenestene.

  10.3 Ingen av partene skal være ansvarlig overfor den andre for tapt gevinst eller fortjeneste, andre indirekte tap, tap av virksomhet eller goodwill. Ingen av partene har noe ansvar overfor den andre for tap av forventede besparelser, økning av usikret gjeld og unnlatelse av å redusere usikret gjeld. Kunden plikter imidlertid å holde Creditsafe og Creditsafes tilknyttede selskaper skadesløse for ethvert tap, kostnader, skader eller krav fra tredjeparter, pålagt eller lidd av Creditsafes tilknyttede selskaper på grunn av at Kunden har brukt Tjenestene på en måte som bryter med Avtalen.

  10.4 I tilfelle det er grunnlag for at Creditsafe skal betale erstatning til Kunden skal Creditsafes ansvar begrenses til tilsvarende verdi av hva Kunden har betalt til Creditsafe for Tjenestene i løpet av de tolv (12) foregående månedene innen kompensasjonsplikten oppstod.

  10.5 Begge parter må ha og fortsatt opprettholde alle nødvendige lisenser, samtykker og tillatelser som kreves for å oppfylle forpliktelsene etter Avtalen, og for å sikre motpartens rettigheter under Avtalen.

  10.6 Parten er frigjort fra straff for unnlatelse av å utføre forpliktelser i henhold til Avtalen, dersom feilen skyldes en hendelse av typen som er oppført nedenfor («frigjørende omstendighet») og omstendigheten forhindrer, vanskeliggjør eller forsinker oppfyllelsen av disse. Frigjørende omstendigheter skal bl.a. anses som regjeringens handlinger eller unnlatelse, ny eller endret lovgivning, arbeidskonflikter, blokkasjer, brann, flom, transport-, vare- eller energimangler, eller ulykker av betydelig størrelse, samt mangler eller forsinkelser i leveranser fra underleverandører som var forårsaket av hendelser utenfor partens kontroll.

11. Personvern

  11.1 Parten forplikter seg til ikke å avsløre konfidensiell informasjon om motpartens virksomhet, drift, kunder, klienter eller leverandører unntatt som tillatt etter punkt 11.2.

  11.2 Parten har lov til å utlevere konfidensielle opplysninger:

   11.2.1 til sine ansatte, representanter og rådgivere som trenger informasjonen for å utføre partens forpliktelser i henhold til Avtalen. Parten skal sikre at mottakere av informasjonen følger forpliktelsene i henhold til denne paragraf 11.

   11.2.2 hvis det kreves av loven, en domstol eller annen myndighet.

  11.3 Parten skal kun bruke motpartens konfidensielle informasjon til å oppfylle sine forpliktelser i henhold til Avtalen.

12. Betaling

  12.1 Det avtalte gebyret skal betales ved inngåelsen av Avtalen mot faktura med betalingsvilkårene tretti (30) dager fra fakturadato, med mindre annet er avtalt. Samtlige priser oppgis eksklusive merverdiavgift.

  12.2 Ved for forsinket betaling vil det påløpe purregebyr og forsinkelsesrente jf. lov av 17.12.1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling. m.v.

  12.3 Ved uteblitt betaling fjorten (14) dager etter at inkassovarsel er sendt har Creditsafe rett til å sende kravet til inkasso og stenge for tilgang til Tjenestene som omfattes av Avtalen. Ved slik suspensjon av Tjenestene befris ikke Kunden fra sine forpliktelser under Avtalen. Tjenestene reaktiveres når Creditsafe har mottatt full betaling.

13. Avtaleperiode og oppsigelse

  13.1 Avtalen er gyldig i henhold til start- og sluttdatoen fremsatt i avtalen. Avtalen utløper uten varsel.

  13.2 Hvis Kunden ikke overholder avtalevilkårene, innstiller sine betalinger, opptar forhandlinger med kreditorer om akkord eller på annen måte kan antas å ha blitt insolvent, opphører å eksistere, eller på noen måte misbruker systemet, har Creditsafe rett til å umiddelbart avslutte Kundens tilgang til Tjenestene og avslutte Avtalen uten forvarsel, uten at Kunden har rett på tilbakebetaling av noen del av avgiftene som betales for den gjenværende kontraktsperioden.

14. Lovvalg og verneting

  14.1 Avtalen er underlagt norsk rett. Enhver tvist som måtte oppstå mellom partene i forbindelse med avtalen eller bruken av produktene skal så vidt mulig løses mellom partene i minnelighet

  14.2 Såfremt dette ikke er mulig skal enhver tvist avgjøres ved Creditsafe Norway AS’ hjemting som rett verneting.

15. Sales Joe

  15.1 Kunden (defineres i avtalen/ordrebekreftelsen) kjøper tjenesten “Sales Joe”, et salgsverktøy med integrert næringsinformasjon som benyttes i salgs- og markedsføringskampanjer, samt for å finne prospekter og registrere salgsinformasjon (heretter kalt ”Tjenesten”.

16. Tilgjengelighet og vedlikehold av Tjenesten

  16.1 Følgende definisjoner er gjeldende:

Arbeidsdag” betyr hverdager. Lørdag, søndag og helligdager er unntatt.

Ordinær kontortid” betyr klokken 08.00 – 17.00 på en Arbeidsdag.

  16.2 Kunden er klar over, aksepterer og samtykker til at Creditsafe må utføre planlagt eller akutt vedlikehold som kan påvirke Tjenestens tilgjengelighet. Selv om Creditsafes hensikt er å utføre planlagt vedlikehold utenfor Ordinær kontortid, forbeholder Creditsafe seg retten til å utføre akutt vedlikehold når som helst. Creditsafe strever alltid etter å gjøre Tjenesten tilgjengelig igjen så fort som mulig.

  16.3 Til tross for nevnte vilkår, gjelder følgende:

   16.3.1 Creditsafe gir ingen garanti for at Tjenesten (inkludert, men ikke utelukkende Sales Joe-applikasjonen/-programmet, og den informasjonen som inkluderes i disse) kommer til å være uten avbrudd eller feilfri.

   16.3.2 Creditsafe kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller feil i leveranse, eller for tap eller skade som et resultat av bruken av programvare-applikasjonen eller for overføringen av informasjon via kommunikasjonsnettverk og andre kommunikasjonsalternativ. Kunden er klar over at Tjenesten kan være gjenstand for begrensninger, forsinkelser og andre problemer som oppstår ved bruk av slike kommunikasjonsalternativ. Creditsafe bærer ikke ansvar (av noe slag) mot Kunden som følge av ovennevnte eventualiteter.

17. Utvikling og oppdatering av Tjenesten

  17.1 Ved å inngå avtale om kjøp av Tjenesten, samtykker Kunden til at Creditsafe, fra tid til annen, har rett til å oppdatere, endre, modifisere og justere Tjenesten eller deler av Tjenesten (inkludert, men ikke utelukkende Sales Joe-applikasjonen/programmet og den informasjonen som inkluderes i disse (”Endringene”).

  17.2 Kunden er klar over at visse Endringer utført av Creditsafe kan komme til å påvirke Tjenestens drift og informasjonen som skapes av og/eller lagres i Tjenesten. Creditsafe bærer ikke ansvar (av noe slag) mot Kunden for Endringene av Tjenesten eller for påvirkning av informasjonen som skapes av og/eller lagres i Tjenesten som Endringene kan forårsake.

18. Kundens forpliktelser

  18.1 Kunden skal:

   18.1.1 gi Creditsafe den informasjon og assistanse som partene har kommet overens om at Kunden skal gi, eller som Creditsafe etterspør for at Creditsafe skal kunne utføre sine forpliktelser i forhold til avtalen, samt foreta rimelige tiltak for å sørge for at slik informasjonen gitt til Creditsafe er komplett, korrekt og i det rette formatet i henhold til avtalen.

   18.1.2 ikke benytte Creditsafes eller ”Sales Joes” logotype eller andre kjennetegn eller branding uten at dette er godkjent av Creditsafe, og heller ikke skade Creditsafes renommé;

   18.1.3 følge alle aktuelle lover og forordninger for bruken av Tjenesten, inkludert personopplysningsloven;

   18.1.4 innfri alle øvrige forpliktelser som er pålagt Kunden i avtalen, på en rask og effektiv måte;

   18.1.5 forsikre seg om at nettverk og systemer er i overensstemmelse med relevante spesifikasjoner som gis av Creditsafe fra tid til annen;

   18.1.6 være eneansvarlig for å anskaffe og vedlikeholde sine nettverkskoblinger og telekommunikasjons-linker mellom sine systemer og Creditsafes datasenter, og for alle problemer, tillatelser, forsinkelser, feil i leveranser og andre tap eller skader som kan oppstå fra eller har med Kundens nettverkskoblinger eller telekommunikasjons-linker å gjøre, eller som forårsakes av Internett.

  18.2 Dersom det ikke fremkommer annet av avtalen/ordrebekreftelsen, er bruken av Tjenesten begrenset til én bruker hos Kunden. Brukeren får brukernavn og passord til sin unike brukerkonto. Kunden forplikter seg til ikke å la andre enn denne personen benytte brukernavnet og passordet. Dersom mer enn én person er i behov av Tjenesten, kreves ytterligere lisenser, noe som gis etter avtale med Creditsafe.

  18.3 Ved behov skal Kunden gi Creditsafe tillatelse til å granske Kundens bruk av Tjenesten. En slik granskning kan gjøres maksimalt én gang per kvartal, og utføres på Creditsafes bekostning. Granskningen skal varsles på forhånd og gjennomføres med minst mulig påvirkning av Kundens ordinære virksomhet.

  18.4 Bruken av automatiske systemer eller programvare for å gjøre uttrekk eller laste ned data fra Tjenesten (”Screen Scraping”), er strengt forbudt. Dersom Creditsafe finner grunn til å mistenke at Screen Scraping forekommer, har Creditsafe rett til å granske Kundens bruk av Tjenesten, der Kunden skal være behjelpelig på den måten Creditsafe begjærer.

  18.5 Dersom Creditsafe,som et resultat av granskning i henhold til punkt 18.3. eller 18.4. oppdager at:

   18.5.1 en brukerkonto har blitt benyttet av mer enn ett individ; eller

   18.5.2 en brukerkonto har blitt benyttet til Screen Scraping, har Creditsafe rett til, utover Creditsafe øvrige rettigheter (inkludert Creditsafes rett til å stenge ned og/eller si opp Tjenesten), umiddelbart å stenge den aktuelle brukerkontoen og forhindre brukeren fra å få tilgang til tjenesten.

19. Garantier og ansvarsbegrensning

  19.1 Kunden er klar over, aksepterer og godkjenner at:

   19.1.1 Creditsafe, selv om Creditsafe streber etter å tilby en tjeneste av høy kvalitet, tilbyr Tjenesten i ”aktuell tilstand”, og Creditsafe derfor ikke garanterer at:

   19.1.2 Tjenesten og/eller informasjonen Kunden innhenter via Tjenesten lever opp til Kundens krav; eller

   19.1.3 Tjenesten (inkludert, men ikke utelukkende Sales Joe-applikasjonen/-programmet og den informasjonen som inkluderes i disse) ikke inneholder feil, defekter, mangler eller andre brister.

   19.1.4 Creditsafe eventuelt ikke kommer til å rette samtlige feil i Tjenesten; og

   19.1.5 alle eventuelle garantier, vilkår og øvrige regler, uttrykte eller underforståtte, uansett slag, som kan pålegges begge parter i henhold til lov eller forordning, men som ikke kan utelukkes, ikke skal være mulig å påberope under denne avtalen.

  19.2 Creditsafe gir verken noen garanti eller forsikring gjeldende volum eller antall resultat som genereres ved søk som Kunden gjør utenfor Tjenesten.

20. Lagring av data

  20.1 Når Kunden benytter Tjenesten, kan Kunden komme til å tilføye eller på andre måter legge til data om næringsvirksomheter og kommersielle organisasjoner i sin portefølje/Sales Joe-applikasjonen (”Tillagt data”). Creditsafe kan komme til å inkludere/benytte Tillagt data som en del av Creditsafes produkter og tjenester som stilles til rådighet for øvrige kunder.

  20.2 Kunden garanterer herved Creditsafe en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, for alltid gjeldende rett til å inkludere Tillagt data i de produkter og tjenester som Creditsafe gjør tilgjengelig for sine kunder.

  20.3 Kunden bekrefter og samtykker til at Kunden er ansvarlig for å innhente den registrertes samtykke, der personopplysninger overleveres Creditsafe.

21. Datavern

  21.1 Dersom Creditsafe behandler personopplysninger på oppdrag av Kunden i forbindelse med at Creditsafe oppfyller sine forpliktelser i henhold til denne avtalen, er Kunden dataansvarlig og Creditsafe er den som bearbeider dataen. I slike tilfeller skal:

   21.1.1 Kunden forsikre seg om at Kunden eier retten til å overføre personopplysningene til Creditsafe, slik at Creditsafe, på en lovlig måte, kan benytte, behandle og overføre personopplysningene på oppdrag av Kunden i henhold til denne avtalen;

   21.1.2 Kunden forsikre seg om at den berørte tredjeparten har fått informasjon om, og gitt samtykke til, relevant bruk, behandling og overføring i henhold til denne avtalen som kreves i forhold til aktuell lovgivning om vern av personopplysninger;

   21.1.3 Creditsafe behandle personopplysninger kun i henhold til vilkårene i denne avtalen; og

   21.1.4 hver part ta nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak mot uautorisert eller ulovlig behandling av personopplysningene eller deres utilsiktede tap, ødeleggelse eller skade.

Top