Vilkår Sales Joe

1. Avtalet

1.1 Detta avtal (”Avtalet”) består av bifogat avtal/bifogad orderbekräftelse samt dessa avtalsvillkor och utgör det fullständiga avtalet om köp av affärsinformation mellan Creditsafe i Sverige AB, 556514-4408 (”Creditsafe”) och Kunden. För det fall avtalet/orderbekräftelsen och avtalsvillkoren innehåller motstridiga uppgifter äger avtalet/orderbekräftelsen företräde.

1.2 Avtalsvillkoren gäller för Kundens användning av den tjänst/de tjänster som tillhandahålls av Creditsafe och som anges på bifogat avtal/bifogad orderbekräftelse. Avtalsvillkoren är gällande även för ev. tillkommande tjänst/tjänster.

1.3 Genom att Kunden undertecknar Avtalet/accepterar avtalsvillkoren på Creditsafes hemsida intygar Kunden att Kunden tagit del av och accepterar innehållet i Avtalet samt berättigas Kunden att få tillgång till den tjänst/de tjänster som omfattas av Avtalet.

2. Samtycke enligt personuppgiftslagen (1998:204)

2.1 Kunden samtycker till att Creditsafe behandlar eventuella personuppgifter om Kunden. Samtycket omfattar de personuppgifter om Kunden som samlats in med anledning av Avtalet, såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress och ip-adress. Personuppgifterna kommer enbart att behandlas i syfte att uppfylla åtaganden enligt Avtalet och lösa frågor som berör Avtalet. Creditsafe är personuppgiftsansvarig för behandlingar av Kundens personuppgifter. Kunden äger rätt att en gång per kalenderår utan kostnad få information om Creditsafes användning av de personuppgifter om Kunden som samlats in. Vid begäran om rättelse av eventuell felaktig uppgift, uppdatering eller borttagning av uppgifter kontakta oss på support@creditsafe.se.

3. Kreditupplysningsinformation (denna punkt gäller endast vid köp av kreditupplysningar)

3.1 Med kreditupplysning avses uppgift, omdöme eller råd som lämnas till ledning för bedömning av annans kreditvärdighet eller vederhäftighet i övrigt i ekonomiskt hänseende. Kreditupplysningar av det slag som Kunden genom Avtalet ges tillgång till lämnas av Creditsafe enligt kreditupplysningslagen (1973:1173), KuL. Närmare föreskrifter för tillämpning av KuL meddelas av vår tillsynsmyndighet Datainspektionen. Kunden får endast använda inhämtad kreditupplysning för kreditupplysningsändamål.

3.2 Personupplysning är en speciell typ av kreditupplysning, för vilken gäller särskilda skyddsregler. Med personupplysning avses kreditupplysning om enskild person, förutsatt att vederbörande varken är näringsidkare eller har så väsentligt inflytande i viss näringsverksamhet att uppgift om hans egna förhållanden behövs för att belysa verksamhetens ekonomiska ställning. Kreditupplysning som inte utgör personupplysning kallas företagsupplysning.

3.3 Av särskild vikt att notera är att personupplysning enligt KuL endast får inhämtas om ett så kallat ”legitimt behov” föreligger. Härmed avses att Kunden ska ha ingått eller vara på väg att ingå ett kreditavtal med en privatperson eller att Kunden av någon liknande anledning har behov av kreditupplysningen. Om Kunden beställer en företagsupplysning måste Kunden vara säker på att den omfrågade antingen är ett bolag, en näringsidkare eller näringsanknuten. Om Kunden är osäker ska den person som omfrågas betraktas som privatperson.

3.4 När kreditupplysning om fysisk person, enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag lämnas ut ska enligt KuL till den som avses med upplysningen samtidigt sändas ett skriftligt meddelande om de uppgifter, omdömen och råd som kreditupplysningen innehåller om honom/henne/bolaget och om vem som har begärt upplysningen. För de kostnader som uppkommer då Creditsafe fullgör meddelandeskyldigheten svarar Kunden. Om inget annat särskilt framgår av Avtalet faktureras Kunden kostnad för kopia till omfrågad månadsvis i efterskott, f.n. 7 kr/kopia.

3.5 För internationella kreditupplysningar (utlandsupplysningar) kan särskilda regler vara tillämpliga. För information om gällande villkor för utlandsupplysningar hänvisas till vår inloggade hemsida under rubriken Information.

4. Övriga lagregler

4.1 Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204), PuL, ska beaktas av Kunden när erhållen information innehåller personuppgifter samt vid sparande av sådan information.

4.2 Det åligger Kunden att följa de lagar och regler som är gällande för användandet av Creditsafes information.

5. Kontaktperson

5.1 För att säkerställa att lag och föreskrifter beaktas vid inhämtandet av Creditsafes information åligger det Kunden att utse en särskild kontaktperson. Kontaktpersonen ska besitta erforderlig kunskap om tillämpliga lagar och föreskrifter samt ansvara för att informationen inhämtas och hanteras på ett lagligt och korrekt sätt och i enlighet med god sed. Namn på kontaktpersonen ska av behörig firmatecknare anmälas till Creditsafe i samband med att Avtalet ingås. Vid byte av kontaktperson ska Creditsafe genast underrättas.

5.2 Om kontaktpersonen finner anledning misstänka att felaktigheter föreligger i inhämtad information ska denne omgående anmäla detta till Creditsafe.

6. Tjänsterna

6.1 Kunden får endast använda information inhämtad från Creditsafe för internt bruk. Rätten att använda informationen är ej överförbar. Kunden får inte sälja, överföra, hyra ut, distribuera, kommersiellt exploatera eller på annat sätt göra informationen tillgänglig för, eller användas till nytta för, tredje man. Kund får ej heller inkludera Creditsafes information i produkt eller tjänst som Kunden säljer. Föreligger behov hos Kunden av att lämna information vidare till tredje man ska Kunden i förväg ta kontakt med Creditsafe för att erhålla skriftligt samtycke.

6.2 Kunden åtar sig att inte försöka skaffa sig otillbörlig tillgång till Tjänsterna. Kunden åtar sig även att inte på något sätt ändra Tjänsterna eller låta tredje part på något sätt ändra Tjänsterna.

6.3 I syfte att skydda den data som ingår i Creditsafes information åtar sig Kunden att inte kopiera, störa eller på otillåtet sätt använda av Creditsafe tillhandahållna digitala certifikat, web certifikat eller annan säkerhetsutrustning.

6.4 Creditsafe utvecklar ständigt sina tjänster (”Tjänsterna”) och förbehåller sig rätten att under löpande avtalsperiod göra mindre förändringar av den tjänst/de tjänster som Creditsafe tillhandahåller Kunden.

6.5 Vid användning av Creditsafes integrerade produkter åtar sig Kunden att följa Creditsafes utvecklingsmanual samt programmera för synkrona anrop, d.v.s. ej möjliggöra anrop som skickas utan att svar på det föregående anropet mottagits.

6.6 I Avtalet angivna volymer avser tillgång under angiven period. Eventuell kvarvarande volym vid periodens slut medföljer ej till nästa period och ska inte utgöra föremål för återbetalning.

7. 3D Ledger (denna punkt gäller endast vid köp av tjänsten 3D Ledger)

7.1 För det fall Kunden köper och avser att använda Creditsafes tjänst ”3D Ledger” ska Kunden förse Creditsafe med information från sin kundreskontra, s.k. Payment Data.

7.2 Kunden ger härmed Creditsafe en icke-exklusiv, icke-överlåtbar och för all framtid gällande rätt att inkludera av Kunden levererad Payment Data i de produkter och tjänster som Creditsafe tillhandahåller sina kunder.

8. Creditsafes rättigheter

8.1 Förutom vad som uttryckligen sägs i Avtalet ges Kunden inte några rättigheter till Creditsafes databas eller till copyrights, varumärke eller andra immateriella rättigheter tillhörande Creditsafe eller tredje part.

8.2 Tjänsterna är skyddade av copyright och andra immateriella rättigheter. Kunden har ej tillåtelse att och kan inte ge tredje part tillåtelse att anpassa, förändra, modifiera, utarbeta eller på annat sätt inkräkta på någon del av Tjänsterna utan Creditsafes skriftliga godkännande. Creditsafe ska ha rätt att vidta åtgärder för att spåra sin information i syfte att säkerställa att den används på avtalsenligt sätt.

8.3 Creditsafe äger rätt att överlåta Creditsafes rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet.

9. Konto och lösenord

9.1 Kunden får tillgång till Tjänsterna via ett lösenordskyddat konto per användare. För inloggning på Creditsafes hemsida krävs s k stark autentisering. Bolaget ansvarar för att lösenord och koder ej sprids eller görs tillgängliga för annan.

9.2 Genomför Kunden personalförändring eller sker annat på Kundens sida som påverkar åtkomst och behörighet till kontot ska Kunden omedelbart informera Creditsafe.

 

10. Begränsning av ansvar

10.1 Kunden får vid inhämtande av Creditsafes information som ingår i Tjänsterna ta del av material som sammanställts från källor, vilket material och vilka källor Creditsafe vid tidpunkten för sammanställandet bedömt som tillförlitliga. Creditsafe kan dock inte garantera källornas tillförlitlighet eller uppgifternas tillförlitlighet och fullständighet. Tjänsterna innehåller även modeller och tekniker som är baserade på statistiska analyser, sannolikhet och förutsägbara beteenden. Creditsafes mål är att alltid tillhandahålla högkvalitativ information, men likväl är Tjänsterna och information från tredje part tillhandahållna utan någon tillhörande garanti, vare sig uttryckligen eller underförstådd.

10.2 Creditsafes information som ingår i Tjänsterna är inte avsedd att utgöra det enda underlaget för affärsbeslut. Creditsafe påtar sig på grund härav ej något ansvar, av vad slag det vara må, för det ekonomiska resultatet av användande av Tjänsterna eller för uppkommen skada som åsamkas Kunden på grund av att Kunden fäst tilltro till och/eller använt sig av Tjänsterna.

10.3 Ingen av parterna svarar gentemot den andre för utebliven vinst eller förtjänst, annan indirekt förlust eller följdförlust, förlust av affärer eller goodwill. Inte heller har part något ansvar gentemot den andre för förlust av förväntad besparing, ökning av osäker fordring och misslyckat försök att minska osäker fordring. Kunden åtar sig dock att hålla Creditsafe och Creditsafes koncernbolag skadelösa från förlust, kostnad, skada, fordran eller krav från tredje part eller som ålagts eller drabbat Creditsafe eller Creditsafes koncernbolag på grund av att Kunden använt Tjänsterna på ett sätt som bryter mot Avtalet.

10.4 För det fall det föreligger grund för Creditsafe att utge skadestånd till Kunden ska Creditsafes skadeståndsansvar vara begränsat till motsvarande värde av vad Kunden betalat till Creditsafe för Tjänsterna under de tolv föregående månaderna innan skadeståndsskyldigheten uppstod.

10.5 Part är skyldig att inneha och fortsätta inneha samtliga nödvändiga licenser, medgivanden och tillstånd som är krävs för att uppfylla skyldigheterna enligt Avtalet och för att garantera motpartens rättigheter enligt Avtalet.

10.6 Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra förpliktelse enligt Avtalet, om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan ("befriande omständighet") och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet därav. Såsom befriande omständighet ska anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, knapphet på transportmedel, varor eller energi eller olyckshändelse av större omfattning samt fel i eller försening av leverans från underleverantör orsakad av händelse utanför parts kontroll.

11. Sekretess

11.1 Part åtar sig att inte avslöja konfidentiell information om motparten rörande affärer, verksamheter, kunder, klienter eller leverantörer förutom när så är tillåtet enligt punkt 11.2.

11.2 Part har tillåtelse att avslöja konfidentiell information:

  11.2.1 till sina anställda, representanter och rådgivare som har behov av informationen för att kunna utföra parts åtagande enligt Avtalet. Part ska se till att mottagare av informationen följer åtagandena enligt denna punkt 11.

  11.2.2 om så krävs enligt lag, domstol eller annan myndighet.

11.3 Part ska endast använda motpartens konfidentiella information för att uppfylla sina åtaganden enligt Avtalet.

12. Betalning

12.1 Avtalad avgift ska erläggas vid Avtalets start mot faktura med betalningsvillkor trettio (30) dagar från fakturadatum, om inte annat särskilt har avtalats. Samtliga priser anges exklusive mervärdesskatt.

12.2 Vid försenad betalning uttas årlig dröjsmålsränta på fakturabeloppet med tolv (12) procent från förfallodagen. Vid betalningspåminnelse uttas påminnelseavgift.

12.3 Vid utebliven betalning tio (10) dagar efter betalningspåminnelse har sänts har Creditsafe rätt att överlämna fakturan för inkassoåtgärder samt stänga av Tjänsterna som omfattas av Avtalet. Vid sådan avstängning av Tjänsterna befrias ej Kunden från sitt betalningsansvar i enlighet med Avtalet. Tjänsterna återaktiveras när Creditsafe erhållit full betalning.

13. Avtalstid och uppsägning

13.1 Avtalet är gällande enligt start- och slutdatum som framgår av Avtalet. Avtalet upphör utan föregående uppsägning.

13.2 Om Kunden ej iakttar avtalsvillkoren, ställer in betalningarna, upptar förhandlingar med borgenär om ackord eller eljest kan antas ha kommit på obestånd, upphör att existera eller på något sätt missbrukar systemet äger Creditsafe rätt att med omedelbar verkan stänga av Kundens tillgång till Tjänsterna och säga upp Avtalet utan föregående uppsägningstid, utan rätt för Kunden att återfå någon del av den avgift som betalats för återstående avtalsperiod.

14. Tvist och tillämplig lag

14.1 Tvist i anledning av Avtalet eller avtalsvillkoren ska avgöras av Göteborgs tingsrätt som exklusivt forum i första instans.

14.2 Tolkning och tillämpning av Avtalet och avtalsvillkoren ska ske enligt svensk rätt.

15. Sales Joe

15.1 Kunden (definieras i avtalet/orderbekräftelsen) köper tjänsten “Sales Joe”, som är ett säljstödsverktyg med integrerad affärsinformation avsett för sälj- och marknadsförings-kampanjer samt att för hitta prospekt och registrera säljinformation (hädanefter ”Tjänsten”).

16. Tillgänglighet och underhåll av Tjänsten

16.1 Följande definitioner ska gälla:

Arbetsdag” betyder dag förutom lördag, söndag och helgdag.

Ordinarie Kontorstid” betyder klockan 08:00 – 17:00 på en Arbetsdag.

  16.2 Kunden är medveten om, accepterar och samtycker till att Creditsafe kommer att behöva utföra planerat eller akut underhåll som kan påverka Tjänstens tillgänglighet. Även om Creditsafes avsikt är att utföra planerat underhåll utanför Ordinarie Kontorstid förbehåller sig Creditsafe rätten att utföra akut underhåll när som helst. Creditsafe strävar alltid efter att göra Tjänsten tillgänglig igen så fort som det är praktiskt möjligt.

  16.3 Oaktat ovan gäller följande:

   16.3.1 Creditsafe lämnar inga garantier om att Tjänsten (inklusive men inte uteslutande Sales Joe-applikationen/-programmet och den information som inkluderas i dessa) kommer att vara fri från avbrott eller felfri.

   16.3.2 Creditsafe kan inte hållas ansvarig för förseningar eller för fel i leverans, eller för förlust eller skada som ett resultat av användande av mjuk-varuapplikationen eller för överförande av information via kommunikationsnätverk och andra kommunikationsalternativ. Kunden är medveten om att Tjänsten kan vara föremål för begränsningar, förseningar och andra problem som hör samman med användandet av sådana kommunikations-alternativ. Creditsafe bär inget ansvar (av vad slag det vara må) gentemot Kunden som en följd av eller för ovan beskrivna eventualiteter.

  17. Utveckling och uppdatering av Tjänsten

  17.1 Genom att ingå avtal om köp av Tjänsten samtycker Kunden till att Creditsafe, från tid till annan, äger rätt att uppdatera, ändra, modifiera och justera Tjänsten eller delar av Tjänsten (inklusive men inte uteslutande Sales Joe-applikationen/-programmet och den information som inkluderas i dessa) (”Ändringarna”).

  17.2 Kunden är medveten om att vissa Ändringar utförda av Creditsafe kan komma att ha inverkan på Tjänstens drift och på informationen som skapas av och/eller lagras i Tjänsten. Creditsafe bär inget ansvar (av vad slag det vara må) gentemot Kunden för Ändringarna av Tjänsten eller för påverkan på informationen som skapas av och/eller lagras i Tjänsten som Ändringarna kan orsaka.

  18. Kundens skyldigheter

  18. Kunden ska:

   18.1.1 tillhandahålla Creditsafe den information och assistans som parterna kommit överens om att Kunden ska tillhandahålla, eller som i övrigt efterfrågas av Creditsafe, för att Creditsafe ska kunna utföra sina avtalsenliga skyldigheter, samt vidta rimliga åtgärder för att se till att sådan information som tillhandahålls Creditsafe är komplett, korrekt och i överenskommet format;

   18.1.2 inte använda Creditsafes eller ”Sales Joes”, logotype eller andra kännetecken eller branding utan uttryckligt godkännande från Creditsafe och ska inte heller skada Creditsafe renommé;

   18.1.3 följa alla tillämpliga lagar och förordningar för användande av Tjänsten, inklusive personuppgiftslagen (1998:204);

   18.1.4 fullgöra alla övriga skyldigheter som ålagts Kunden i avtalet, på ett snabbt och effektivt sätt;

   18.1.5 försäkra sig om att nätverk och system är i överensstämmelse med relevanta specifikationer som tillhandahålls av Creditsafe från tid till annan;

   18.1.6 vara ensam ansvarig för att anskaffa och bibehålla sina nätverkskopplingar och telekommunikations-länkar mellan sina system och Creditsafes datacenter, och för alla problem, tillstånd, förseningar, leveransfel och andra förluster eller skador som kan uppstå från eller har med Kundens nätverkskopplingar eller telekommunikationslänkar att göra eller som orsakats av internet;

  18.2 Om inte annat framgår av avtalet/orderbekräftelsen är användandet av Tjänsten begränsat till en användare hos Kunden. Användaren kommer att få ett användarnamn och lösenord för sitt unika användarkonto. Kunden åtar sig att inte tillåta annan än den individen att använda användarnamnet och lösenordet. Om mer än en person har behov av Tjänsten krävs ytterligare licenser, vilket ges i överenskommelse med Creditsafe.

  18.3 Vid behov ska Kunden ge Creditsafe tillåtelse att granska Kundens användande av Tjänsten. Sådan granskning får göras högst en gång per kvartal och utförs på bekostnad av Creditsafe. Granskningen ska föregås av varsel och genomföras med minsta möjliga påverkan för Kundens ordinära verksamhet.

  18.4 Användande av automatiska system eller mjukvara för att ta ut eller ladda ned data från Tjänsten (”Screen Scraping”) är strängt förbjudet. Om Creditsafe finner anledning att misstänkta att Screen Scraping förekommer äger Creditsafe rätt att granska Kundens användande av Tjänsten varvid Kunden ska vara Creditsafe behjälplig på det sätt som Creditsafe begär.

  18.5 Om, som ett resultat av granskning enligt punkt 18.3. eller 18.4. Creditsafe upptäcker att:

   18.5.1 ett användarkonto har använts av mer en än individ; eller

   18.5.2 ett användarkonto har blivit föremål för Screen Scraping,

  äger Creditsafe rätt att, utöver Creditsafe övriga rättigheter (inklusive Creditsafes rätt att stänga av och/eller säga upp Tjänsten) omedelbart stänga ned det aktuella användarkontot och förhindra användaren från att få tillgång till Tjänsten.

  19. Garantier och ansvarsbegränsning

  19.1 Kunden är medveten om, accepterar och godkänner att:

   19.1.1 Creditsafe, även om Creditsafe strävar efter att tillhandahålla en tjänst av hög kvalitet, tillhandahåller Tjänsten ”i befintligt skick” och Creditsafe garanterar därför inte att:

    19.1.1.1 Tjänsten och/eller informationen Kunden erhåller via Tjänsten lever upp till Kundens krav; eller

    19.1.1.2 Tjänsten (inklusive men inte uteslutande Sales Joe-applikationen/-programmet och den information som inkluderas i dessa) inte innehåller fel, defekter, misstag eller andra brister.

   19.1.2 Creditsafe eventuellt inte kommer att rätta samtliga fel med Tjänsten; och

   19.1.3 alla eventuella garantier, villkor och övriga regler, uttryckliga eller underförstådda av vilket slag det vara må, som kan åläggs endera part enligt lag eller förordning men som kan avtalas bort inte ska vara möjliga att åberopa under detta avtal.

  19.2 Creditsafe lämnar varken någon garanti eller försäkran gällande volym eller antal resultat som genereras vid sökningar som Kunden utför i Tjänsten.

  20. Lagring av data

  20.1 När Kunden använder Tjänsten kan Kunden komma att addera eller på annat sätt lägga till data om affärsverksamheter och affärsdrivande organisationer i sin portfölj/Sales Joe-applikation (”Adderad data”). Creditsafe kan komma att inkludera/använda Adderad data som en del av Creditsafes produkter och tjänster som tillhandahålls övriga kunder.

  20.2 Kunden garanterar härmed Creditsafe en icke-exklusiv, icke-överförbar, för alltid gällande rätt att inkludera Adderad data i de produkter och tjänster som Creditsafe tillhandahåller sina kunder.

  20.3 Kunden bekräftar och samtycker till att Kunden är ansvarig för att erhålla samtycke från registrerad vars personuppgifter lämnas över till Creditsafe.

  21. Dataskydd

  21.1 Om Creditsafe behandlar personuppgifter på uppdrag av Kunden i samband med att Creditsafe fullgör sina skyldigheter enligt detta avtal, är Kunden personuppgiftsansvarig och Creditsafe personuppgiftsbiträde. I sådant fall ska:

   21.2 Kunden försäkra sig om att Kunden äger rätt att föra över personuppgifterna till Creditsafe, så att Creditsafe lagligen kan använda, behandla och föra över personuppgifterna på uppdrag av Kunden i enlighet med detta avtal;

   21.3 Kunden försäkra sig om att berörd tredje part har fått information om och gett sitt samtycke till relevant användande, behandling och överföring enligt detta avtal som krävs enligt tillämplig lagstiftning om skydd för personuppgifter;

   Creditsafe behandla personuppgifter endast i enlighet med villkoren i detta avtal; och

   vardera part vidta nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder mot obehörig eller olaglig behandling av personuppgifterna eller dess oavsiktliga förlust, förstörelse eller skada.

Top